Mapa akustyczna Miasta Gdyni

Mapa akustyczna Miasta Gdyni

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z treści art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Przygotowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni" stanowi praktyczną realizację Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dnia 25 czerwca 2002 r., odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Merytoryczną podstawą opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni" jest mapa akustyczna miasta Gdyni. Pozyskane w trakcie realizacji mapy akustycznej mapy imisyjne oraz mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów), uwzględniające stan prawny po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1109), zostały gruntownie przeanalizowane z uwzględnieniem strategicznych planów miasta Gdyni, zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizowanych i planowanych inwestycji mających wpływ na klimat akustyczny. Mapa akustyczna dostępna jest na stronie www.gdynia.pl: Elektroniczna Mapa Akustyczna Miasta Gdyni

Cover mapy akustycznej miasta Gdyni

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni" zawiera wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1498). 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest aktem prawa miejscowego (akt powszechnie obowiązujący) o charakterze operacyjnym, zatem jest dokumentem planistycznym, określającym obszary działań, a także szczegółowe działania. Umieszczenie w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni" rozwiązań, mających docelowo rozwiązać problem hałasu w mieście, należy odczytywać jako wskazanie obszarów zagrożeń, dla których podjęcie działań naprawczych należy szczegółowo przeanalizować. Zapisy programu ochrony środowiska przed hałasem powinny być uwzględniane na etapie planowania przestrzennego, wydawania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na etapie procesu inwestycyjnego.

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni" zawiera między innymi propozycje działań naprawczych w zakresie hałasu drogowego (w obrębie drogi S-6, ul. Chwarznieńskiej, ul. Morskiej i al. Zwycięstwa) oraz hałasu przemysłowego (w obszarach, na które oddziałują Bałtycki Terminal Kontenerowy, port oraz stocznia Maritim).

Zaproponowane w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni" działania powinny doprowadzić do istotnego zmniejszenia narażenia mieszkańców Gdyni na hałas przekraczający dopuszczalne normy.

Dofinansowanie WFOŚ - logo