1306 (1106) 2018-01-12 - 2018-01-18

Mieszkańcy Grabówka - o planach zagospodarowania przestrzennego

W Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej.

Na spotkaniu z mieszkańcami pracownicy Biura Planowania Przestrzennego omówili procedurę sporządzania planu miejscowego. Przedstawili zebranym główne cele i założenia sporządzanego planu oraz zaprezentowali jego projekt, omawiając przyjęte w nim rozwiązania.

Projekt zmiany planu obejmuje obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego, od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej, od południowego zachodu – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głównymi celami opracowania projektu planu są: identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru. Zapisy projektu planu mają na celu zabezpieczenie mocno zurbanizowanego terenu przed dalszą niekontrolowaną zabudową, uporządkowanie struktury przestrzennej obszaru objętego jego granicami poprzez określenie zasad realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym urządzeń rekreacyjnych w intencji poprawy warunków zamieszkania, a także uporządkowanie układu komunikacyjnego i określenie zasad rozbudowy kampusu Akademii Morskiej w Gdyni.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej można zapoznać się do 23 stycznia w Gdynia InfoBox Obserwatiorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Uwagi składać można do 6 lutego do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.