Oferty w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej

W dniu 13 maja 2022 r. do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Fundację pro Bono Societas na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 powyższej ustawy zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdyni, na tablicy informacyjnej Wydziału Edukacji UM Gdynia oraz na stronie internetowej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
 
Zadanie polega na zorganizowaniu letniego wypoczynku w formie półkolonii dla ok. 120 dzieci w wieku 6-10 lat. Zaplanowano 8 turnusów (od 04.07 do 26.08.2022) w Szkole Podstawowej nr 53 w Gdyni. W trakcie wypoczynku dzieci skorzystają z zajęć artystycznych, naukowo-eksperymentalnych, kulinarnych, rękodzielniczych, zabaw i gier terenowych. Dzieci będą brały udział w warsztatach umiejętności społecznych.
 
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do Wydziału Edukacji do 24 maja 2022 r.
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Kinga Nowicka, tel. 58 761-77-29, pokój c101
e-mail: k.nowicka@gdynia.pl