Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Konkurs - wsparcie dzieci i osób dorosłych z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców / opiekunów z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego oraz fizjoterapii    
 
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ), art. 35a ust.1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
 
1.    Zakres zadania:
Ze środków dotacji zostaną dofinansowane działania mające na celu wsparcie rodziców
i opiekunów oraz osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni poprzez realizację zadań edukacyjnych, rozwojowych, promocyjnych i integrujących bezpośrednich beneficjentów.
 
2.    Szczegółowy opis przedmiotu konkursu:
Rodzice/opiekunowie dzieci (i dorosłych) z niepełnosprawnościami muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami, w tym: w początkowym okresie z procesem akceptacji swojej sytuacji życiowej, a z biegiem czasu z wypaleniem sił.
Na poziom wspomnianego wypalenia wpływają poczucie osamotnienia, braku wiedzy i przeciążenia sprawowaną opieką, ale też odczuwane wsparcie społeczne, nasilenie i stopień zależności osoby z niepełnosprawnością od opieki, itp. Zobowiązania opiekuńcze wyłączają często opiekunów z aktywności zawodowej. Z rezygnacją z pracy może wiązać się  zwiększenie ryzyka izolacji społecznej.
Opieka nad osobą niesamodzielną w domu jest wyzwaniem zarówno dla sił fizycznych, jak i emocji. Sprawowanie długotrwałej opieki pociąga za sobą obciążenie, które w rezultacie spowodować może zespół stresu opiekuna czyli stan fizycznego, psychicznego
i emocjonalnego wyczerpania. Takie objawy uniemożliwiają efektywną opiekę nad osobą chorą. Zespół stresu opiekuna może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmierne obciążenie pociąga za sobą znaczące obniżenie satysfakcji życiowej opiekuna.
A tym samym wpływa na jakość sprawowanej opieki nad osobą z niepełnosprawnością
 
Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie opiekunów oraz podopiecznych z niepełnosprawnością – mieszkańców Gdyni – w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, psychospołecznego  i informacyjnego m.in. poprzez zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania szeroko rozumianej pomocy (prawnej, medycznej, fizjo- i terapeutycznej itp.).
 
Oferta powinna zawierać koncepcję wsparcia opiekunów oraz osób niepełnosprawnych oraz kampanii informacyjnej przy wykorzystaniu działań obligatoryjnych opisanych w ust. 3.
 
Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez dwie lub więcej organizacji.
 
3. Obligatoryjne elementy zadania publicznego:
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1) wsparcie rodziców/opiekunów poprzez:
– utworzenie grupy wsparcia i/ lub inną formę wsparcia osobistego/indywidualnego
w zakresie potrzeb rodziców/opiekunów;
- organizację w okresie trwania zadania wykładów  podnoszących wiedzę rodziców
w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem (dorosłym) z niepełnosprawnością – koncepcja powinna zawierać propozycję tematów, informację na temat specjalistów prowadzących webinaria oraz planowaną liczbę uczestników;
2) integrację środowiska rodziców/opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami;
3) integrację organizacji/instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
4) promocję działań, w tym przedstawienie kompleksowej strategii w zakresie prowadzenia promocji, w szczególności kanały komunikacji dostosowane do odbiorców kampanii.
5) w ramach budżetu dotacji lub ze środków własnych, oferent może zaproponować dodatkowe działania, ponad określone powyżej minimum. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia opisanego wyżej zakresu jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do realizacji celu głównego.
 
a)      Wymagany personel
 
Ww. elementy zadania publicznego powinien realizować personel dysponujący odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami. W przypadku prowadzenia wykładów i wsparcia merytorycznego mogą być to w zależności od potrzeb: lekarz, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, terapeuta, prawnik itd.
 
Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisać jakie działania na rzecz osób/rodzin z niepełnosprawnościami prowadził w czasie poprzedzającym ogłoszenie niniejszego konkursu.
 
4.      Dodatkowe wymagania:
Oferent będzie zobowiązany, podczas realizacji zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 
5.      Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego i ewaluacja zadania:
Do oferty należy wpisać oczekiwane rezultaty ilościowe i jakościowe proponowanych działań m.in. planowaną liczbę uczestników zajęć i wykładów. Istotne jest udokumentowanie realizowanych zadań (listy obecności, dokumentacja zdjęciowa itp.).
 
 
6.    Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.30.        
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 18 lipca 2022 r. do godz. 15.30.        
 
7.    Termin, warunki realizacji oraz rozliczenie zadania: realizacja powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r. Dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10%
w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania.
Do sprawozdania z realizacji zadania niezbędne będzie złożenie: wykazu udzielonych porad i innych zestawień oraz potencjalnych publikacji niezbędnych do ewaluacji projektu.
 
8.      Przewidywana pula środków do przekazania organizacji na realizację zadania wynosi 150.000 zł i pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                 
 
9.      Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane
z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną. 
 
10.  Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  
 
11.  Oferta powinna zawierać w szczególności:
a.  dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b.  miejsce realizacji zadania publicznego,
c.  opis zakładanych rezultatów,
d. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 20% całkowitego kosztu zadania,
e. wkład własny organizacji, który nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
f.  informację o doświadczeniu organizacji składającej ofertę w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
g.  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
h.  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 
12. Do oferty na realizację w/w zadania należy załączyć w systemie www.witkac.pl następujące dokumenty:
a.   bilans za 2021 r.  – w przypadku braku bilans za 2020 i oświadczenie o dostarczeniu bilansu za rok 2021 w jak najszybszym możliwym terminie.
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2021 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej każdy Partner załącza ww. dokumenty.
 
13. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
13.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, zgodnie z programem współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, dokona wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja.  
13.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarte w karcie oceny oferty tj.:
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - TAK/NIE, 
b. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) - max. 5 pkt.,
c. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - max. 15 pkt.,
d. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł - max. 10 pkt., 
e. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – max. 30 pkt.,
f.  ocena zakładanej promocji – rozumiana jako ocena adekwatności, efektywności
i skuteczności zaproponowanych przez oferenta sposobów na docieranie do potencjalnych beneficjentów zadania oraz informowania o bieżącej realizacji działań - max. 10 pkt.,
g. ocena trwałości działań po zakończeniu realizacji projektu - max. 5 pkt.,
h. ocena prowadzonej dotychczas przez oferenta działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na terenie Gdyni - max. 5 pkt., 
i.  ocena możliwości współpracy z innymi organizacjami lokalnie działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin tj. włączenie w realizację zadania innych organizacji pozarządowych, partnerstwa formalne i/lub nieformalne – max. 20 pkt.
 
13.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a.  złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,   
b.  przygotowane na obowiązującym formularzu,
c.  prawidłowo wypełnione,
d.  złożone poprzez system www.witkac.pl
e.  zawierające komplet niezbędnych załączników,
f.   złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
14. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a.   w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.   na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d.   w „Ratuszu”
 
15. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 lipca 2022 r.               
 
16. Informacja o wyborze oferenta/ów zostanie umieszczona:
a.   w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.   na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl ,
c.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d.   w „Ratuszu”.
 
17. Na realizację zadania związanego ze wsparciem psychospołecznym i informacyjnym rodziców osób z niepełnosprawnościami, Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2021 zł - 60000 zł, a w 2022 r. nie przyznano środków.