Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Otwarty konkurs w zakresie profilaktyki depresji i przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji i przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży.
 
 
I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia
Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,
 
 
II. Podstawa prawna konkursu:
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i 15, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r. poz. 571).
 
III. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 21 sierpnia 2023 r., godz. 18:00.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 22 sierpnia 2023 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert - profilaktyka depresji i przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży”.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 22 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.
5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:
1. Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz  kompleksowe oddziaływanie w przedmiocie profilaktyki depresji skierowane do uczniów, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów, w tym kształtowanie postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne oraz przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym u dzieci i młodzieży.
Działania proponowane w ramach zadania w szczególności powinny zostać ukierunkowane na podniesienie samooceny uczniów, poczucia sprawczości oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia, służyć wsparciu i wzmocnieniu kompetencji rodziców i opiekunów, a także wychowawców, kadry pedagogicznej gdyńskich szkół.
 
Zlecający zadanie udostępnia, w postaci załącznika do ogłoszenia, wyniki wstępnej ankiety przeprowadzonej wśród gdyńskich szkół w maju 2023 nt. oczekiwanych działań z zakresu profilaktyki depresji i zachowań destrukcyjnych wśród uczniów.
 
2. Składana oferta musi zakładać:
1)      działania skierowane do uczniów klas 4-8 gdyńskich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, specjalnych, dotyczące profilaktyki depresji, dostępnych form pomocy oraz szeroko pojętej edukacji w zakresie radzenia sobie ze stresem i niwelowania wpływu czynników zwiększających ryzyko zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
2)      wypracowanie i stworzenie dla szkół prowadzonych przez gdyński samorząd, procedur postępowania z uczniem w przypadkach podejrzenia depresji, a w szczególności zagrożenia zdrowia lub życia, przy współpracy z przedstawicielami gdyńskiej kadry pedagogicznej, policji, specjalistów z zakresu prawa i psychologii, w tym suicydologii; projekt procedur powinien powstać nie później niż do 31 grudnia br., a następnie zostać przekazany na 30 dni do konsultacji dyrektorom szkół prowadzonych przez gdyński samorząd;
3)      testowe wdrożenie procedur przez okres 30 dni i przeprowadzenie szkolenia dla gdyńskiej kadry pedagogicznej z zastosowania procedur postępowania z uczniem w przypadkach podejrzenia depresji, a także szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia (przynajmniej jeden przedstawiciel kadry pedagogicznej z każdej gdyńskiej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni);
4)      przeprowadzenie badania, na terenie szkół prowadzonych przez gdyński samorząd, dotyczących potrzeb kadry pedagogicznej oraz oczekiwanych form pomocy w celu trafnego doboru narzędzi wsparcia w zakresie profilaktyki depresji i przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży;
5)      objęcie wsparciem gdyńskich nauczycieli poprzez dostarczenie wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i postępowania w przypadku dzieci i młodzieży z objawami depresji (przynajmniej jeden przedstawiciel kadry pedagogicznej z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, prowadzonej przez gdyński samorząd, dopuszczany jest także udział przedstawicieli pozostałych gdyńskich szkół);
6)      przygotowanie i przeprowadzenie przynajmniej 8 webinarów trwających ok. 30 min. dotyczących profilaktyki, rozpoznawania i postępowania w przypadku dzieci i młodzieży z objawami depresji, skierowanych do rodziców gdyńskich uczniów, udostępnionych w formie online również po ich przeprowadzeniu;
7)      przeprowadzenie przynajmniej 48 spotkań superwizyjnych (przynajmniej 8 spotkań dla każdej z grup 4-12 osobowych, trwających ok. 60 min.) dla wybranych przedstawicieli gdyńskiej kadry pedagogicznej;
8)      zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (w tym sprzętu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie),
9)      prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje),
10)  uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,
11)  podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
3. Oczekiwane (wymagane) rezultaty zadania:
1)      objęcie zadaniem uczniów klas 4-8 gdyńskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przynajmniej 300 godz. dydaktycznych;
2)      wypracowanie procedur postępowania z uczniem w przypadku podejrzenia depresji;
3)      przeprowadzenie szkolenia z zastosowania procedur postępowania z uczniem w przypadku podejrzenia depresji-  przynajmniej jeden przedstawiciel kadry pedagogicznej z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej prowadzonej przez gdyński samorząd;
4)      objęcie wsparciem przynajmniej po jednym przedstawicielu kadry pedagogicznej z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej prowadzonej przez gdyński samorząd;
5)      przygotowanie i przeprowadzenie przynajmniej 8 webinarów trwających ok. 30 min. dotyczących profilaktyki depresji; skierowanych do rodziców i opiekunów gdyńskich uczniów;
6)      przeprowadzenie przynajmniej 48 spotkań superwizyjnych (po 60 min. każde) dla grupy wybranych przedstawicieli gdyńskiej kadry pedagogicznej;
4. Wskaźniki realizacji zadania:
1)      liczba uczniów objętych zadaniem;
2)      liczba przedstawicieli kadry pedagogicznej objętych zadaniem;
3)      liczba przeprowadzonych webinarów;
4)      liczba przeprowadzonych spotkań superwizyjnych;
5)      kampania społeczna.
5. Sposób monitorowania wskaźników:
1)      listy obecności;
2)      dzienniki zajęć;
3)      i inne.
6. Premiowane będą projekty uwzględniające:
1)      realizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży powyżej 300 godz. dydaktycznych;
2)      realizację webinarów skierowanych do rodziców i opiekunów w liczbie powyżej 8;
3)      uwzględniające dodatkowo realizację cyklu min. 3 szkoleń dla grupy min. 50 rodziców i opiekunów.
7. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  15 września 2023 roku i trwa do 30 czerwca 2024 r.
 
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 215 000 zł brutto, z czego 140 000 zł przeznaczono na realizację zadania w 2023 r., 75 000 zł  w 2024 r.
 
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.
4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy) o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.
5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera (tylko elektronicznie);
2)      wydruk z rejestru lub ewidencji, jeśli oferent nie został zarejestrowany w KRS (tylko elektronicznie);
3)      statut oferenta/oferentów, jeśli oferent nie został zarejestrowany w KRS (tylko elektronicznie);
4)      oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat (tylko elektronicznie);
5)      oświadczenie VAT (tylko elektronicznie);
6)      oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym (tylko elektronicznie);
7)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie (tylko elektronicznie).
6. Oferta, potwierdzenie złożenia oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
8. Fotokopie (skan) załączników należy dołączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
3)      zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
4)      zakup środków trwałych;
5)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
7)      działalność polityczną i religijną.
 
VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy
1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:
1)      zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
2)      dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 20%, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 20% oraz zwiększenie kosztów obsługi zadania - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
2. Koszty administracyjne (obsługi zadania) ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.
 
VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.
3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.
4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:
1) Kryteria oceny ustawowej (0-60 punktów):
 
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. (TAK / NIE)
b) Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) (0-5 punktów).
c) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-15 punktów).
d) Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0-10 punktów).
e) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (0-30 punktów).
 
2) Kryteria oceny dodatkowej (0-40 punktów):

a) Doświadczenie organizacji w realizacji zadań dla dzieci i młodzieży w zakresie pomocy psychologicznej (0-10 punktów)
b) Realizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży powyżej 300 godz. dydaktycznych (0-10 punktów):
- od 301 do 350 godz. – do 4 pkt
- od 351 do 380 godz. - 5 - 7 pkt
- powyżej 381 godz. - 8 - 10 pkt.
c) Realizację cyklu min. 3 szkoleń dla grupy min. 50 rodziców i opiekunów (0-10 punktów):
- realizację 3 szkoleń - 4 pkt
- realizację powyżej 3 szkoleń – od 5 do 10 pkt.
d) Przygotowanie i realizacja webinarów skierowanych do rodziców w liczbie (0-10 punktów):
- za 9 do 11 webinarów– do 6 punktów,
- za 12 do 14 webinarów – do 8 punktów,
- za 15 i więcej – do 10 punktów.

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

  • ikonaOpublikowano: 26.07.2023 15:08
  • ikona

    Autor: Kinga Nowicka (knowicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.07.2023 15:34
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona