Podstawowe uprawnienia i ulgi

Zwolnienie z opłat za abonament za radio i telewizję

Podstawa prawna: Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204)
Stan prawny na dzień 16.02.2015 r.    


Od opłat abonamentowych zwolnione są m.in.
 1. osoby, co do których orzeczono o:
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 2. osoby, które ukończyły 75 lat;
 3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
 4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
 6. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy - pawo pocztowe, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 29 poz. 152) określa rodzaje dokumentów oraz wzór oświadczenia potwierdzające uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.