Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia i orzeczeń o niepełnosprawności do 16 roku życia.1. Pokój i godziny przyjęć:
Siedziba Gdyńskiego Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43 (II piętro)
81-395  Gdynia
tel. 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

Pokój nr 1 - wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Pokój nr 4 - wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz karty parkingowe

Więcej informacji na stronie: https://gcz.gdynia.pl/aktualnosci/pzon/

poniedziałek - piątek: 8.00 -14.30


 2. Wymagane dokumenty:

 • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnione czytelnie w j. polskim)
  • z drukiem zaświadczenia należy się zgłosić do lekarza, pod którego opieką znajduje się  wnioskodawca, aby dokonał   szczegółowego opisu stanu zdrowia,
  • zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wypisania przez lekarza do dnia złożenia w PZON;
 • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (ORYGINAŁY DO WGLĄDU), w tym:
  • opinie lekarskie i konsultacje,
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
  • opisy badań i prześwietleń,
  • wyniki testów,
  • opinie psychologiczne, pedagogiczne,
  • orzeczenia z innych organów (ZUS, MON, WKL, KRUS).

3. Opłaty

Postępowanie wolne od opłat.

4. Termin odpowiedzi


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, tj. 30 dni.

5. Sposób załatwienia sprawy:


Decyzja administracyjna – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6. Tryb odwoławczy


Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

7. Uwagi:

Orzeczenie Powiatowego Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawiera wskazania dotyczące:
 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 10. stwierdzenia, że niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 września 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do powiatowego zespołu:
 1. wniosek na obowiązującym druku (druk dostępny w siedzibie PZON),
 2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 3. 1 aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm,
 4. dowód osobisty do wglądu,
 5. pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli w imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa inna osoba, wraz z dowodem osobistym wnioskodawcy i osoby upoważnionej.

8. Komórki współpracujące:

Organizacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

10. Dodatkowe informacje

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń.

11. Druki:

Druki są dostępne w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.