Przepisy lokalne

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi 2023

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5648/22/VIII/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 19.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022 poz. 1327, Dz. U. z 2021 poz. 2490) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.1), zawiadamia o:

przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców – przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni o projekcie rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 28 października do 4 listopada 2022 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl
  2. w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia
  3. zbieranie uwag i opinii na adres e-mail: ngo@gdynia.pl

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.

Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:

  • ikonaOpublikowano: 27.10.2022 12:13
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.11.2022 10:57
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona