Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 - szkoły ponadpodstawowe

Przybory szkolne na biurku, w tle uczeń

fot. pexels.com

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godziny 15.00. Wyjątkiem są szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne, oddziały międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Tam wnioski należy złożyć od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godziny 15.00.


Rekrutacja rozpocznie się 15 maja 2023 r.
 
Strona do logowania: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

W celu ułatwienia procesu rekrutacji zniesiony został limit ilości szkół jakie mogą w tym roku wybrać uczniowie. W tym roku w Gdyni uczniowie mogą wybrać wszystkie szkoły a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024


l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału  przygotowania  wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
 
 
 
od 15 maja 2023 r.
do 30 maja 2023 r.
do godz. 15.00
 
 

od 1 sierpnia 2023 r.
do 3 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
2 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe


od 15 maja 2023 r.
do 20 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
 
 

od 1 sierpnia 2023 r.
do 3 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
             x
4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7 do 12 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r.
5 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych*
od 31 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023 r.

II termin1
do 6 lipca 2023 r.
od 4 sierpnia 2023 r.
do 8 sierpnia 2023 r.
6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od 31 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023r.;
 
II termin1
do 6 lipca 2023 r.
od 4 sierpnia 2023 r.
do 8 sierpnia 2023 r.
7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji
językowych (klasy wstępne)*
od 31 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023 r.

II termin1
do 6 lipca 2023 r.
od 4 sierpnia 2023 r.
do 8 sierpnia 2023 r.
8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
I termin
do 14 czerwca 2023 r.

II termin1
do 7 lipca 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
 
9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I termin
do 14 czerwca 2023 r.

II termin1
do 7 lipca 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna) I termin
do 14 czerwca 2023 r.

II termin
do 7 lipca 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
11 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 12 lipca 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r.
12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 18 lipca 2023 r.

do 10 sierpnia 2023 r.
13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
11 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
14 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja 2023 r.
do 24 lipca 2023 r.
od 1 sierpnia 2023 r.
do 11 sierpnia 2023 r.
15 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 20 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
od 14 sierpnia 2023 r.
do 17 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
18 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.00
17 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
18 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.00
18 Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 28 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.

 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
 
1 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10.


  • ikonaOpublikowano: 06.03.2023 12:09
  • ikona

    Autor: Kinga Nowicka (knowicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2023 09:24
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona