Skład

Łukasz Wyszyński


Ł.Wyszyński

Łukasz Wyszyński-
Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students' Coalition

Obszary działania: dzieci, młodzież, edukacja

Wskazane obszary działania (opcjonalne): aktywizacja społeczności lokalnej; budowanie społeczeństwa obywatelskiego; zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; poprawa jakości i efektywności świadczeń usług publicznych; wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców; uzupełnianie usług świadczonych przez miasto; edukacja, oświata i wychowanie; kultura i tradycja; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu; współpraca międzynarodowa.