Sprzęt rehabilitacyjny

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r. z późn.zm.), Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122 poz. 696 z 2011 r. z późn.zm.) 
Stan prawny na dzień 24.02.2015 r.   
 


Zgodnie z w/w przepisami świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Świadczenie gwarantowane obejmuje także naprawę przedmiotu ortopedycznego w ramach limitu ceny tej naprawy.
Załączniki do w/w Rozporządzenia określają wykaz świadczeń gwarantowanych, limit cen tych świadczeń, sposób ich finansowania oraz warunki realizacji. Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji. Kontynuacja zaopatrzenia w wybrane wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji. 
Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dany rok kalendarzowy znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć na stronie www.nfz-gdansk.pl