Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Środowisko przyrodnicze

Inne obiekty cenne przyrodniczo

 • Stanowiska dokumentacyjne

  Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej to nie wyodrębniające się na powierzchni ziemi lub możliwe do udostępnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

  Na terenie Gdyni jedynym takim miejscem jest Klif Oksywski - odcinek klifowy Kępy Oksywskiej o długości 1800 m rozciągający się od osiedla Babie Doły do Oksywia.

  Wysokość opadającego ku morzu martwego (nieruchomego) klifu porośniętego lasem dochodzi do 40 metrów. U jego podnóża, w południowej części, rozciąga się rzadko spotykana na polskim wybrzeżu kamienista plaża zbudowana z różnej wielkości oraz rodzaju kamieni i głazów. Bardziej na północ plaża kamienista przechodzi w piaszczystą, a klif całkowicie lub w części pozbawiony jest roślinności. Tutaj jego osobliwością jest występowanie piasków mioceńskich gęsto przebarwionych pyłem węgla brunatnego.
 • Użytki ekologiczne

  Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecze, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.

  W Gdyni użytki ekologiczne obejmują głównie tereny torfowiskowe, szuwarowe, naturalne, małe zbiorniki wodne oraz łąki i pastwiska. Największe i najbardziej wartościowe z nich występują na niezalesionych obszarach w zachodniej części miasta. Siedem użytków ekologicznych ustanowionych zostało w dzielnicy Dąbrowa w rejonie ulic: Miętowej, Turkusowej i Warzywnej.
 • Korytarze ekologiczne

  Korytarze ekologiczne stanowią przyrodnicze połączenia pomiędzy zalesioną wysoczyzną morenową i jej strefą krawędziową a strefą nadmorską.

  W szczątkowej postaci funkcjonują one w południowej części miasta, wzdłuż rzek: Sweliny, Kolibianki i Kaczej. Jest to jedyny w Gdyni obszar otwarty łączący Trójmiejski Park Krajobrazowy ze strefą przybrzeżną Zatoki Gdańskiej, w tym z lasami Kępy Redłowskiej i terenami zieleni dolnego Sopotu. Posiada on unikalne walory krajobrazowe.

  Na obszarze Gdyni Zachód ważne funkcje korytarzy ekologicznych pełnią następujące obszary:

  - górny odcinek doliny rzeki Kaczej wraz z obszarem źródliskowym, proponowany
    do objęcia ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo krajobrazowego,

  - dolina Potoku Wiczlińskiego,

  - tereny podmokłe i leśne z Górą Donas.
Informacje dotyczące orientacyjnej lokalizacji użytków ekologicznych, stanowiska dokumentacyjnego, obszaru Natura 2000, daty ich utworzenia oraz publikatorów aktów powołujących formy ochrony przyrody zawiera Gminny rejestr form ochrony przyrody innych niż pomniki przyrody dostępny w BIP, w zakładce Urząd Miasta, Rejestry i archiwa prowadzone przez Wydział Środowiska.

 • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
 • ikona

  Autor: Bartosz Frankowski

 • ikonaZmodyfikowano: 15.03.2017 14:57
 • ikonaZmodyfikował: Anna Zawadzka
ikona