Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
Środowisko przyrodnicze

Lasy

Sąsiedztwo Zatoki Gdańskiej oraz lasy, które porastają pasmo wzgórz morenowych otaczające Gdynię od zachodu sprawiają, że miasto położone jest w niezwykle malowniczym otoczeniu przyrodniczo-krajobrazowym. Ten naturalny potencjał w dużej mierze decyduje o wysokiej atrakcyjności warunków życia w mieście oraz podnosi walory turystyczne Gdyni.

Gdynia rozpościera się na obszarze dwóch regionów fizyczno-geograficznych: Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Regiony te charakteryzują się dużą indywidualnością, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu środowiska przyrodniczego na terenie miasta. Można w nim wyodrębnić pięć typów krajobrazu. Są to:

  • równina wierzchowiny wysoczyzny morenowej (Kępa Oksywska),
  • pagórkowate, pofałdowane wierzchowiny wysoczyzny morenowej (Kępa Redłowska, Dąbrowa, Karwiny, Chwarzno-Wiczlino),
  • strefy krawędziowe wysoczyzny morenowej, strefy zboczowe i formy dolinne (dolina rzeki Kaczej, Strugi Cisowskiej, Potoku Demptowskiego oraz Klif Redłowski i Oksywski),
  • płaskodenne doliny (Pradolina Redy-Łeby otaczająca Kępę Oksywską zwaną Meandrem Kaszubskim oraz Obniżenie Redłowskie),
  • dna dolin w obrębie wierzchowiny wysoczyzny morenowej (wąskie doliny rzeki Kaczej, obniżenie rynnowe w Wielkim Kacku).

Lasy

Gdynia jest miastem zielonym, a jego najcenniejszym ekosystemem są lasy, które będąc najwyżej zorganizowanym układem roślinności dają najwięcej możliwości wykorzystania zarówno dla potrzeb gospodarczych, jak i rekreacyjnych. Jednocześnie pełnią one funkcję rozbudowanego, naturalnego filtru przeciwdziałającego rozmaitym skażeniom środowiska, jakie powoduje działalność człowieka.

Lasy pokrywają powierzchnię 6169 ha i stanowią 45,5% ogólnej powierzchni miasta. W zdecydowanej większości są to lasy mieszane, a dominujące gatunki to buk pospolity i sosna pospolita.

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Ponad 85% powierzchni gdyńskich lasów należy do utworzonego w 1979 roku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia całego parku wynosi 19 930 ha, a wraz z otuliną jest to 40 430 ha. Specyfiką tego największego w rejonie Trójmiasta kompleksu leśnego jest urozmaicona rzeźba terenu, zwłaszcza występujące tu licznie rozcięcia erozyjne z bardzo atrakcyjnymi geomorfologicznie i krajobrazowo dolinami o głębokości dochodzącej nawet do 100 m. Dominującymi zbiorowiskami roślinności są lasy bukowe i bukowo-dębowe, natomiast w dnach dolin i rozcięć spotyka się lasy łęgowe, olszowo-jesionowe.

Położenie parku i znajdująca się w nim duża liczba różnorodnych cennych obiektów przyrodniczych (w granicach Gdyni są to: 2 rezerwaty oraz kilkanaście pomników przyrody) czynią go bardzo interesującym terenem zarówno dla rozwoju turystyki i rekreacji jak i badań przyrodniczych.

Lasy komunalne


Lasy komunalne Gminy Miasta Gdyni zajmują powierzchnię 441,75 ha, w tym 90,26 ha zajmuje rezerwat przyrody „Kępa Redłowska”.

 

Ze względu na charakter tych lasów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej pełnią one funkcję ochronną i stanowią naturalne tereny spacerowo-rekreacyjne dla licznych mieszkańców Gdyni.

Z tego powodu w lasach komunalnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający zachowanie maksymalnej trwałości lasów w drodze:

  • dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów,
  • preferowania naturalnego odnowienia lasu,
  • ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych,
  • kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki destrukcyjne,
  • ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o lasach) podstawę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej i jakichkolwiek zabiegów gospodarczych w lesie stanowi Plan Urządzania.  Aktualny plan dla lasów komunalnych Gminy Miasta Gdynia opracowany został w roku 2005 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Gdynia na lata 2006-2015.

 

Mając na uwadze przeważający charakter parkowy drzewostanu lasów komunalnych w Gdyni, celem wszystkich prac tu wykonywanych jest utrzymanie ciągłości lasu oraz przygotowanie powierzchni leśnych do odnowień naturalnych lub przyszłych nasadzeń.

 

Zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. likwidację szkód spowodowanych przez siły przyrody i człowieka, wykonywanie nasadzeń i uzupełnień drzew, wykonywanie wycinki w oparciu o planowane użytkowanie rębne i sprzedaż drewna, wykonywanie trzebieży wczesnych i późnych, sprzątanie na bieżąco wytypowanych tras spacerowych oraz obrzeży lasu na styku z osiedlami, usuwanie "dzikich wysypisk" z terenu lasu, kompleksowe sprzątanie zanieczyszczeń z całego terenu lasów (dwukrotne w ciągu roku), konserwacja dróg, urządzeń melioracyjnych i elementów zagospodarowania turystycznego, budowa prostych urządzeń turystycznych.

 

Jedną z głównych czynności hodowlanych w lesie są trzebieże. Istotą trzebieży jest sukcesywne usuwanie z drzewostanu nadmiaru drzew głównie z powodu ich stopniowo wzrastających potrzeb życiowych. W ten sposób poprawia się warunki wzrostu i rozwoju pozostałym drzewom. Jednocześnie, wskutek regulowania stopnia zagęszczenia drzew w drzewostanie, zmieniają się warunki środowiska glebowego i atmosferycznego. Wpływ trzebieży nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wywołania pożądanych zmian w drzewostanie i jego środowisku, ale obejmuje on całe ekosystemy, wszystkie tworzące je składniki wraz ze skomplikowanymi, wzajemnymi oddziaływaniami. A więc rola biologiczna trzebieży wykracza poza ich znaczenie czysto hodowlano-pielęgnacyjne.

 

Całość prac obejmujących gospodarkę leśną w lasach komunalnych Miasta Gdyni wykonuje administrator lasów komunalnych firma Zieleń – Projekt sp. z o.o. pod kierownictwem wykwalifikowanego leśnika z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracownicy tej firmy odbyli specjalistyczne szkolenia uprawniające do wykonywania prac leśnych.

 

W imieniu Zarządu Dróg i Zieleni kontrolę sprawuje uprawniony pracownik, inspektor z wykształceniem leśnym.

 

Drewno pozyskiwane z lasów komunalnych Gminy Miasta Gdyni, przeznaczone jest na sprzedaż i można je nabyć w siedzibie administratora lasów komunalnych firmy Zieleń-Projekt sp z o.o. w Gdyni przy ul. Wileńskiej 28a (tel. 622-78-47).