Środowisko przyrodnicze

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno
- pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych
rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, jary, głazy narzutowe i jaskinie.


W granicach administracyjnych Gdyni znajduje się 75 pomniów przyrody, w tym:
  • 64 pomniki przyrody ożywionej - 52 drzewa, 9 grup drzew, 2 pnącza oraz 1 pomnik powierzchniowy,
  • 11 pomników przyrody nieożywionej - głazów narzutowych.

Inwentaryzacja gdyńskich pomników przyrody znajduje się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Zawiera ona opis każdego obiektu, dokumentację fotograficzną i mapy z opisem trasy prowadzącej do danego pomnika przyrody.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pomników przyrody zawiera Gminny rejestr pomników przyrody dostępny w BIP, w zakładce  Urząd Miasta, Rejestry i archiwa prowadzone przez Wydział Środowiska. W rejestrze tym ujęte są informacje dotyczące numerów ewidencyjnych pomników w gminnym i wojewódzkim rejestrze, określenie rodzaju pomników - w przypadku drzew ich nazwy gatunkowe w języku polskim i łacińskim, lokalizację pomników, parametry oraz datę utworzenia poszczegolnych pomników przyrody.