Środowisko przyrodnicze

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy,
określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej,
mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych lub krajobrazowych.


Na terenie Gdyni znajdują się 4  rezerwaty przyrody.


 Kępa Redłowska - to utworzony w 1938 r. rezerwat krajobrazowy o powierzchni 120,08 ha, położony pomiędzy Orłowem, a Kamienną Górą. Jest jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce i zarazem jednym z najpiękniejszych zakątków wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Rezerwat jest również jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można obserwować naturalne procesy geofizyczne zachodzące na styku lądu i morza. Najbardziej charakterystycznym elementem jego krajobrazu jest aktywny klif w Orłowie o wysokości dochodzącej do 60 metrów, który w wyniku działalności morza nieustannie cofa się w głąb lądu. Fale rozbijając się o krawędzie klifu podmywają je i powodują ich obsuwanie, a następnie zabierają z brzegu lżejsze elementy budulca klifu, pozostawiając tam większe kamienie oraz głazy.


Oprócz klifu ścisła ochrona w rezerwacie ma również na celu zachowanie bogatego w różne gatunki drzew lasu (buk, dąb, sosna, modrzew, klon, lipa, świerk i grab) oraz stanowisk rokitnika zwyczajnego i jarząba szwedzkiego. Ten ostatni występuje tutaj w naturalnym środowisku i jako relikt epoki lodowcowej jest osobliwością florystyczną rezerwatu.

Bardzo interesujące przyrodniczo są także wody Zatoki Gdańskiej przylegające do rezerwatu. Akwen ten charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną bogatą w oryginalne formy przyrody nieożywionej i pod tym względem należy do unikalnych obszarów na Południowym Bałtyku. Kamieniste dno porośnięte jest organizmami roślinnymi w tym zagrożonym wyginięciem widlikiem. Lokalnie na podłożu piaszczystym, występują podwodne łąki złożone przede wszystkim z trawy morskiej. Ryby występujące w tym rejonie to groźnie wyglądający kur diabeł, jedyna ryba żyworodna w Zatoce Gdańskiej - węgorzyca, kryjąca się w piasku płastuga, kilka rodzajów małych babek oraz liczne ławice cierników. Tutaj też można zaobserwować pływający cud natury, jakim jest chełbia modra - jej organizm w 98 procentach składa się z wody.


• Kacze Łęgi
- to utworzony w 1983 r. rezerwat leśno-florystyczny w dolinie rzeki Kaczej o powierzchni 8,97 ha. Obejmuje odcinek potoku z niewielkim dopływem oraz dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z okazałym drzewostanem w tym wieloma drzewami pomnikowymi oraz bogatym runem. Rezerwat chroni pozostałości dawnej szaty roślinnej dolin rzecznych (łęg wiązowy w formie typowej dla roślinności dna dolin niewielkich rzek). Oprócz występujących tutaj wielu gatunków roślin górsko-podgórskich wartość rezerwatu podkreśla obecność czterech gatunków roślin znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin Pomorza Zachodniego. Są to: kozłek bzowy, przetacznik górski, szczaw gajowy i wiechlina odległokłosa. Kacza w granicach rezerwatu jest ciekiem mocno meandrującym i stanowi urokliwy akcent w krajobrazie doliny.

Walory rezerwatu, które można podziwiać z położonych wyżej dróg leśnych, najpiękniej prezentują się wiosną. Do rezerwatu można dojść od strony osiedli Witomino, Karwiny i Mały Kack.


• Cisowa
- to rezerwat leśny obejmujący dolinę potoku Cisówka o powierzchni 24,76 ha. Utworzony został w 1983 r w celu ochrony naturalnej rzeźby terenu oraz zachowania zbiorowisk roślinnych takich jak: buczyna pomorska, łęg jesionowo-olszowy oraz roślinność źródliskową.

Spośród prawie dwustu gatunków roślin chronionych występujących w rezerwacie, do najcenniejszych należą kruszyna pospolita i marzanka wonna.

Dojście do rezerwatu od strony dzielnicy Pustki Cisowskie lub ul. Marszewskiej.• Łęg nad Swelinią
 – to utworzony w 2005r. rezerwat leśny o powierzchni 13,40 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasów łęgowych i grądowych w dolinie potoku Swelinia oraz siedlisk roślin gatunków chronionych i rzadkich, tj: kukułka plamista, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, kruszczyk szerokolistny, listeria jajowata i wawrzynek wilczełyko.

Dojście do rezerwatu ul. Bernadowską.

Informacje dotyczące orientacyjnej  lokalizacji rezerwatów przyrody, daty ich utworzenia oraz publikatorów aktów powołujących rezerwaty zawiera Gminny rejestr form ochrony przyrody innych niż pomniki przyrody dostępny w BIP, w zakładce Urząd Miasta, Rejestry i archiwa prowadzone przez Wydział Środowiska.