Statut

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

                         Załącznik do Uchwały Nr XXII/531/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r.


Statut Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni


I. Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Statut określa zasady działania, cele, zadania oraz wybór członków Młodzieżowej Rady
Miasta Gdyni, zwanej dalej Radą.
§ 2. 1. Rada jest reprezentacją gdyńskiej młodzieży.
2. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym.
3. Siedzibą Rady jest miasto Gdynia.
§ 3. 1. Rada działa na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r.
2. Terenem działania Rady jest miasto Gdynia.
§ 4. Rada ma charakter apolityczny i nie jest związana z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym.
§ 5. Rada może współpracować z organizacjami i samorządami młodzieżowymi z kraju
i zagranicą.
§ 6. 1. Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady może być każda osoba spełniająca kryteria,
określone w § 12 Statutu.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu kandydat na członka Młodzieżowej Rady składa
ślubowanie: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój Miasta Gdyni”.
3. Ślubowanie odbiera Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady, w
ten sposób, że po odczytaniu przez niego tekstu, o którym mowa w ust. 2 wywoływani alfabetycznie kandydaci na członków Młodzieżowej Rady wstają i wypowiadają słowo „Ślubuję”.
4. Ślubowanie kandydatów nieobecnych na pierwszej sesji lub w przypadku zmian w składzie
Młodzieżowej Rady przeprowadza Przewodniczący Młodzieżowej Rady.
5. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z zrzeczeniem się mandatu.
6. Młodzieżowa Rada może zdecydować o skróceniu swojej kadencji podejmując w tym zakresie
uchwałę przy udziale minimum 2/3 aktualnego składu Młodzieżowej Rady.

II. Cele Rady i ich realizacja
§ 7. Celem Rady jest:
1) integracja młodzieży i samorządów uczniowskich,
2) edukacja młodzieży zwłaszcza w kontekście kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych,
obywatelskich, patriotycznych i europejskich,
3) inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do młodzieży z zakresu edukacji, sportu i kultury,
4) zwiększenie aktywności i zainteresowania gdyńskiej młodzieży sprawami miasta,
5) zapewnienia możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących,
6) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
7) upowszechnienie wśród młodzieży zasad działania samorządu terytorialnego.
§ 8. Rada realizuje swoje cele przez:
1) reprezentowanie młodzieży gdyńskich szkół i organizacji, których przedstawiciele zasiadają w Radzie oraz podejmowanie działań służących współpracy między szkołami,
2) organizacje spotkań, szkoleń i warsztatów służących zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu postaw obywatelskich, aktywności społecznej i współpracy oraz procedur demokratycznych,
3) opiniowanie i konsultowanie przedsięwzięć władz miejskich i oświatowych oraz innych podmiotów w dziedzinie problematyki młodzieżowej,
4) wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego i intelektualnego w środowiskach młodzieży, ze szczególnym naciskiem na edukację obywatelską i samorządową,
5) współpracę z władzami miejskimi, oświatowymi oraz wybranymi organizacjami w zakresie spraw dotyczących młodzieży, w szczególności poprzez współpracę z Komisją Oświaty oraz Komisją Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni,
6) zgłaszanie wniosków i postulatów oraz podejmowania uchwał i opinii w sprawach dotyczących miasta, w szczególności w kontekście młodzieży,
7) bieżącą informację i promocję prowadzonej przez siebie działalności z wykorzystaniem dostępnych i zwyczajowo przyjętych form.
§ 9. Współpraca z Radą Miasta Gdyni i Prezydentem Miasta Gdyni:
1) Rada ma prawo do przedstawiania opinii Prezydentowi Miasta Gdyni we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży,
2) organ samorządu gminnego może zwrócić się do Rady z prośbą o opinię określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni,
3) Radzie przysługuje prawo do przedstawiania informacji o swojej działalności podczas obrad sesji Rady Miasta Gdyni, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.
§ 10. 1. Działalność Rady jest finansowana z Budżetu Miasta Gdyni.
2. Urząd Miasta Gdynia zapewnia pomoc w realizacji celów statutowych Rady.
3. Obsługę biurową zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Gdynia, obsługująca Radę Miasta Gdyni.
4. Opiekę merytoryczną nad Radą sprawują Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
§ 11. 1. Rada Miasta Gdyni powołuje od jednego do dwóch koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta
Gdyni.
2. Zadaniem koordynatora jest pomoc merytoryczna członkom Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, w
związku z bieżącą działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni oraz realizacją celów Rady.

III. Członkowie Rady

§ 12. 1. Radnym może być każda osoba uczęszczająca do gdyńskiej szkoły stacjonarnej w wieku od 15
do 21 lat, nie karana oraz nie zawieszona w prawach ucznia.
2. Kadencja Radych trwa dwa lata.
3. W każdym okręgu wyborczym wybierany jest jeden radny.
4. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej Do Młodzieżowej
Rady Miasta Gdyni, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z mandatem radnego Rady Miasta Gdyni.
§ 13. Członkowie Rady mają prawo:
1) być wybieranymi do organów Rady,
2) do zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw, przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady
3) do uczestnictwa w pracach organów rady.
§ 14. Członkowie Rady mają obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Rady,
2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Rady,
3) systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, utrzymywania więzi z wyborcami ze swojego okręgu.
§ 15. 1. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
1) rezygnacji,
2) ukończenia 21 roku życia,
3) zawieszenia w prawach ucznia,
4) prawomocnego skazania za przestępstwo.
2. Wolne miejsce zajmuje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów na liście w danym okręgu wyborczym.
3. W przypadku, gdy wyczerpana zostanie lista kandydatów w danym okręgu wyborczym mogą być
przeprowadzone wybory uzupełniające.

IV. Tryb pracy i organy Młodzieżowej Rady Miasta

§ 16. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Dopuszczalna jest dłuższa przerwa między sesjami w okresie wakacyjnym.
2. W ramach swojej działalności Rada:
1) powołuje oraz odwołuje Prezydium Rady,
2) powołuje zespoły problemowe,
3) inicjuje i proponuje zmiany w niniejszym Statucie,
4) uchwala regulamin obrad Rady i zespołów problemowych oraz zasady prac grup projektowych,
5) podejmuje uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady,
6) podejmuje uchwały w innych sprawach należących do kompetencji Rady.
3. Inicjatywa uchwałodawcza oraz inicjatywa w zakresie występowania z wnioskami i formułowaniu
przez Radę opinii przysługuje grupie, co najmniej 5 członków Rady.
4. Inicjatywa winna być zgłoszona Prezydium Rady na piśmie z uzasadnieniem na co najmniej 2
tygodnie przed najbliższym posiedzeniem.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów o ile statut stanowi inaczej.
6. Propozycje zmian w Statucie Rada podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w
obecności, co najmniej 2/3 składu Rady.
§ 17. Organami Rady są:
1) Prezydium Rady,
2) zespoły problemowe,
3) grupy projektowe.
§ 18. 1. Prezydium Rady jest organem wykonawczym Rady, powoływanym na pierwszej sesji Rady.
2. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących oraz
Sekretarza.
3. Rada wybiera członków Prezydium Rady spośród radnych w głosowaniu tajnym większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
4. Rada może odwołać członków lub cały skład Prezydium Rady większością 3/5 głosów, w obecności
co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady.
5. Członek Prezydium Rady może zrezygnować z pełnienia funkcji, wówczas na jego miejsce Rada
wybiera nowego członka.
§ 19. 1. Do zadań Prezydium Rady należy:
1) wykonywanie uchwał Rady,
2) przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii,
3) ustalanie terminów sesji Rady,
4) ustalanie porządku obrad Rady,
5) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady i jej organów,
6) przedstawianie Radzie Miasta Gdyni problemów środowiska młodzieży, których rozwiązanie przekracza możliwości Rady,
7) przedstawianie Radzie Miasta Gdyni uchwał, wniosków i opinii Rady,
8) reprezentowanie Rady,
9) dbanie o apolityczny charakter Rady,
10) powoływanie grup projektowych zgodnie z §22 a statutu.
2. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Uchwały Prezydium Rady zapadają zwykłą większością głosów.
§ 20. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady,
2) organizowanie pracy Prezydium Rady,
3) zwoływanie sesji Rady, prowadzenie obrad,
4) podpisywanie uchwał, wniosków, opinii, porozumień i stanowisk.
§ 21. 1. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady sesje zwołuje i prowadzi upoważniony
Wiceprzewodniczący Rady.
2. Zadaniem Sekretarza Rady jest w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.
2) sporządzanie protokołu z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.
§ 22. 1. Rada powołuje zespoły problemowe.
2. Zespoły problemowe Rada powołuje do realizacji konkretnych przedsięwzięć wynikających z uchwał Rady, określając ich skład i zadania.
3. Skład zespołu po powołaniu może ulegać zmianom poprzez aplikację innych członków Rady, która
wymaga przyjęcia głosami większości członków Zespołu, jak również pisemnej rezygnacji z prac w Zespole. O zmianach składu Zespołu Przewodniczący Zespołu zawiadamia Prezydium Rady.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany z jego składu, zwykła większością głosów.
5. O terminie posiedzenia Zespołu zawiadamia jego członków Przewodniczący, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem o ile Zespół nie ustalił stałego terminarza swoich posiedzeń lub terminu swojego kolejnego posiedzenia.
§ 22. a
1. Prezydium Rady może powołać grupy projektowe.
2. Grupę projektową powołuje Prezydium Rady na pisemny wniosek Inicjatora Projektu, określający
przedmiot i cele działania grupy, poparty podpisami 3 członków Rady.
3. Skład grupy projektowej jest zmienny. Do zmian składu grupy stosuje się odpowiednio par. 22.3
Statutu.
4. Działania Grupy otwiera Inicjator Projektu. Grupa ustala własne reguły działania z uwzględnieniem zasad prac grup projektowych uchwalonych przez Radę.
§ 22. b
1. Zespoły problemowe oraz grupy projektowe mogą odbywać wspólne posiedzenia zespołów, grup oraz zespołów i grup.
2. Wspólne posiedzenia odbywają się według reguł wspólnych posiedzeń ustalonych ad hoc przez
członków wspólnie uczestniczących w pracach połączonych organów. W sprawach regułami wspólnych posiedzeń nie rozstrzygniętych decyduje większość głosów wspólnie zebranych członków Rady.
§ 23. 1. O terminie sesji Rady zawiadamia członków Rady na 10 dni przed jej terminem
Przewodniczący Rady.
2. Posiedzenia Rady i jej organów są jawne, co oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna
publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca.
3. Rada bezwzględną większością głosów może dokonać zmian w porządku obrad przygotowanym przez Prezydium Rady.

V. Postanowienia końcowe

§ 24. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 25. Wybory do rady pierwszej dwuletniej kadencji odbywają się w październiku 2016 r. według
Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.
§ 26. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Miasta Gdyni z własnej inicjatywy, po uzyskaniu
opinii Młodzieżowej Rady lub na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.


Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GDYNI
§ 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków do Młodzieżowej Rady Miasta, zwanej dalej
„Radą”.
§ 2. Radnym może być każda osoba uczęszczająca do klasy III gimnazjum w Gdyni lub gdyńskiej szkoły
ponadgimnazjalnej, w wieku od 15 do 21 lat.
§ 3. Bierne i czynne prawo wyborcze ma każdy wymieniony w §12 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Gdyni.
§ 4. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, tajne i większościowe.
§ 5. Wybory do Rady zarządza Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
§ 6. Wybory w okręgach przeprowadza się co dwa lata.
§ 7. 1. Miasto Gdynia dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
2. Podział na okręgi wyborcze ustala Prezydent.
§ 8. Poszczególnym kategoriom okręgów wyborczych przysługuje po jednym mandacie.
§ 9. Za organizację wyborów odpowiedzialne są Samorządy Uczniowskie w porozumieniu z Dyrekcją
szkoły.
§ 10. 1. Do przeprowadzenia wyborów podmioty wymienione w §9 powołują Komisję Wyborczą, zwaną dalej „Komisją”.
2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba kandydująca na członka Rady.
3. Do zadań Komisji należy:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
2) sporządzanie listy kandydatów wymienionych w porządku alfabetycznym,
3) przygotowywanie kart do glosowania (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do ordynacji wyborczej opatrzonych pieczęcią danej szkoły i wydanych uprawnionym do głosowania w dniu wyborów),
4) przeprowadzenie głosowania,
5) ustalanie wyników wyborów i sporządzenie protokołu,
6) podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości,
7) przekazanie protokołu z wyborów koordynatorowi rady.
§ 11. 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać uczniowie szkoły, stanowiącej okręg wyborczy.
2. Kandydat może sam zgłosić swoją kandydaturę.
3. Kandydatów do Rady zgłasza się Komisji Wyborczej najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
4. Zgłoszenie kandydata musi zawierać imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, miejsce zamieszkania,
telefon kontaktowy oraz oświadczenie o zgodzie na kandydowanie (wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do ordynacji wyborczej).
5. Niepełnoletni kandydaci muszą do zgłoszenia załączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na kandydowanie (wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do ordynacji wyborczej).
6. Komisja Wyborcza wywiesza na tablicy informacyjnej nazwiska kandydatów, na co najmniej 7 dni
przed wyborami.
§ 12. Wybory do Rady odbywają się nie później niż 30 dni przed końcem kadencji Radnych w drugim roku ich działalności
§ 13. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów.
2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.
§ 14. 1. Karty do głosowania są wrzucane do urny przygotowanej przez okręgową Komisję Wyborczą.
2. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył znakiem ,,X” na karcie do głosowania
nazwisko jednego kandydata.
§ 15. 1. Mandat członka Rady uzyskuje osoba z największą ilością głosów.
2. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez dwie lub więcej osób, Komisja przeprowadza losowanie.
§ 16. 1. Przewodniczący Rady Miasta zwołuje I sesję nowej kadencji w terminie 30 dni od ogłoszenia
wyników wyborów w okręgu wyborczym, który jako ostatni przeprowadził wybory.
2. Przewodniczący rady Miasta prowadzi obrady Rady do czasu wybrania prezydium.