Wydział Edukacji

Ogłoszenie o naborze wniosków szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień

1. Ogłaszający konkurs:
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244, z 2019 r. poz. 730), art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz  Uchwały Nr XV/317/2015 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020  i Uchwały Nr XIV/284/2015 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży  i rodziców,  przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach  z oddziałami dla dzieci odbywającymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
 
2. Obsługa konkursu:
Część merytoryczna:
1) Dział Profilaktyki, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 81- 338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5,  telefon 537-137-217;
e-mail: profilaktyka@opitu.pl; www.opitu.pl
 
Część finansowa:
1) Wydział Edukacji Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, ul. Śląska 35/37 pok. C101
telefon (centrala) (58) 761-77-00; fax: (58) 761-77-03
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl; 

3. Opis szczegółowych warunków naboru:
Wnioski można składać w celu realizacji części V Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020 oraz części V Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016 – 2020.
W ramach naboru dofinansowane będą następujące działania (do wyboru przez Wnioskodawcę):
a) programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),   Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).
b) autorskie programy profilaktyki uzależnień, napisane zgodnie z wytyczonymi standardami,
c) socjoterapię,
d) programy profilaktyczne uwzględniające rodziców (np. grupa wsparcia rodziców).
     
Przy planowaniu działań profilaktycznych z dziećmi lub rodzicami należy pamiętać iż:
- działania profilaktyczne powinny mieć charakter ciągły i trwać minimum 3 miesiące (rekomenduje się pracę całoroczną),
- grupa powinna się spotykać systematycznie minimum 1 raz w tygodniu,
- zajęcia grupowe powinny prowadzić 2 osoby (posiadające wykształcenie kierunkowe, kursy i szkolenia uprawniające do realizacji projektu), obie osoby prowadzące powinny być obecne podczas zajęć,
- rekomenduje się uwzględnienie pracy z rodzicami oraz kontakt indywidualny z podopiecznym (diagnoza, rozmowy indywidualne),
- na koordynację projektu można przeznaczyć maksymalnie 15 godzin.
Rekomenduje się by kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla wszystkich realizatorów  nie przekraczała 90% całego budżetu programu profilaktycznego, a praca realizatorów była w każdym przypadku dostosowana do indywidualnych i bieżących potrzeb grupy.
Rekomenduje się, aby autorskie programy profilaktyczne opierały się na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, takich jak: strategia edukacji rówieśniczej, strategia przekazu informacji, strategia kształtowania umiejętności życiowych, strategia rozwijania umiejętności wychowawczych oraz strategia rozwoju zasobów środowiskowych. Strategia alternatyw może  stanowić jedynie uzupełnienie planowanych działań.
Dopuszczalna są zmiany związane z częstotliwością spotkań, liczebnością grupy lub realizatorów, jednak muszą one zostać uzasadnione w punkcie: dodatkowe informacje i uwagi.
W przypadku programów rekomendowanych liczba prowadzących, liczba uczestników, liczba godzin, częstotliwość spotkań itd. muszą być zgodne z założeniami danego programu rekomendowanego. Realizacja programów rekomendowanych rozumiana jest jako realizacja, przez osoby do tego uprawnione, pełnego programu profilaktycznego, który uzyskał rekomendacje Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN). Lista programów rekomendowanych i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.programyrekomendowane.pl w zakładce „programy”.
 
Realizowanie zajęć socjoterapeutycznych powinno odbywać się przy spełnieniu poniższych założeń:
- grupa maksymalnie 12 osób,
- grupy powinny być organizowane w przedziałach wiekowych , tj: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 i więcej lat,
- dwóch prowadzących grupę, w tym przynajmniej jeden prowadzący z przygotowaniem do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, obejmującym zakres:
        ◦ diagnozy socjoterapeutycznej,
        ◦ pracy w kontakcie indywidualnym z dzieckiem,
        ◦ pracy z grupą,
        ◦ pracy z rodziną,
- nauczyciel mający zajęcia dydaktyczne z dzieckiem nie powinien być równocześnie jego socjoterapeutą.
Dopuszczalna są zmiany związane liczebnością grupy lub grupami wiekowymi, jednak muszą one zostać uzasadnione w punkcie:  dodatkowe informacje i uwagi.
 
Przy ustalaniu budżetu projektu należy stosować stawki dla realizatorów zgodnie z taryfikatorem, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
  Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (koordynator) jest zobowiązana do:
- terminowego składania sprawozdań,
- współpracy z księgowością w obszarze finansowania projektu,
- prowadzenia dokumentacji związanej z projektem (m.in. zgody na udział w zajęciach, listy obecności, harmonogram działań/dziennik spotkań),
- posiadania dostępu do dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje realizatorów projektu. Wnioskodawca zatrudniając osoby nie będące pracownikami szkoły ma obowiązek sprawdzić status realizatora zajęć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 
Nabór prowadzony jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych złożonego poprzez formularz zamieszczony w systemie witkac.pl. Przy składaniu elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie należy dołączyć do wniosku scenariusze zajęć. W przypadku programów rekomendowanych należy dołączyć konspekt zajęć z bibliografią.
 
Każda placówka jest odpowiedzialna za treści wprowadzane do systemu witkac.pl. Dopuszczalne jest prowadzenie tych samych programów w różnych szkołach, jednak kluczowe jest uwzględnienie indywidualnej diagnozy środowiska szkolnego, dostosowanej do potrzeb grupy. Brak spełnienia tego warunku może skutkować odrzuceniem wniosku.
 
Każda z placówek wyłoniona w drodze naboru zobowiązana będzie do złożenia sprawozdań według określonych przez ogłaszającego wzorów zamieszczonych w systemie witkac.pl:
a) sprawozdania merytorycznego z realizacji programu za okres
październik – grudzień 2019 r. oraz za okres styczeń-  maj 2020 r.
b) sprawozdania finansowego, czyli zestawienia wydatków poniesionych z dotacji, a przeznaczonych na realizację programu profilaktycznego, oddzielnie
za okres październik- grudzień 2019 r. oraz za okres styczeń - maj 2020 r.
 
4. Wysokość środków finansowych:
Gmina Miasta Gdyni na realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach ogłaszający nabór planuje środki finansowe w ogólnej wysokości 140 000 zł brutto (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w tym:
1) kwota 60 000,00 zł w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz
2) planowana kwota 80 000,00 zł w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.05.2020 r., pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie na 2020 r.

5. Termin realizacji: październik 2019 r. – maj 2020 r.

6. Miejsce realizacji:
na terenie szkół i przedszkoli z oddziałami  dla dzieci odbywającymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, aplikujących do naboru.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu uczestniczyć mogą szkoły lub przedszkola z oddziałami dla dzieci odbywającymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
Szkoła lub przedszkole może złożyć jeden wniosek w konkursie. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu szkół może złożyć jeden wniosek.
1) Szkoła lub przedszkole aplikujące do naboru składa wniosek w systemie witkac.pl.
2) Do wniosku złożonego poprzez system witkac.pl należy załączyć poprawnie uzupełniony i podpisany przez upoważnione osoby ze strony szkoły lub przedszkola skan dokumentu “Informacja dyrektora szkoły o osobach odpowiedzialnych za realizację  projektu”, którego wzór został określony jako załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (obligatoryjnie).
3) W formie załącznika należy dołączyć scenariusze zajęć (obligatoryjnie).
4) W formie załącznika można dołączyć narzędzie ewaluacyjne (fakultatywnie).
5) Za poprawność złożonego wniosku odpowiada szkoła aplikująca do naboru.
6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7) Oferty spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie merytoryczno–finansowej.
8) Ocena złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w skład której wejdą przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
9) Ocena będzie obejmowała: ocenę formalną (dotyczącą kompletności i poprawności złożonej oferty) i ocenę merytoryczno-finansową. Na jej podstawie Komisja może zawnioskować o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Szczegółowe kryteria oceny zostały zawarte w “Karcie Oceny Wniosku”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
10)  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie kwota. W takim przypadku szkoła/placówka biorąca udział w naborze, której wniosek został wybrany i uzyskał dofinansowanie, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązana jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego dofinansowania. W/w dokumenty stanowić będą podstawę do przyznania dofinansowania.

8. Termin, miejsce i forma składania ofert:
1) Oferty z wnioskiem o dofinansowanie należy składać według wzoru dostępnego wraz 
z załącznikami za pośrednictwem systemu na stronie internetowej www.witkac.pl ,
w  terminie od 10.06.2019 do dnia 19.08.2019r. do godz. 2359.
2) Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz instrukcja złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej  www.witkac.pl.
3) Każdy wnioskodawca, który wypełnił i złożył ofertę poprzez system witkac.pl otrzyma na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację potwierdzającą złożenie oferty
4) Złożenie oferty po ww. terminie nie będzie możliwe.
 
9. Informacja o wyniku naboru:
Ogłaszający nabór poinformuje niezwłocznie wszystkich ubiegających się o dofinansowanie o wyniku niniejszego naboru, nie wcześniej jednak niż 15.09.2019.
 
Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Komisji.
 
10. Osoby upoważnione do kontaktu:
Osobami upoważnionymi przez Ogłaszającego konkurs do kontaktowania się z aplikującymi
do konkursu są:
w kwestiach merytorycznych:
Dział Profilaktyki, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
Ewa Wiśniewska,
       tel. 537-137-217;
w kwestiach finansowych:
      Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni:
      Kinga Nowicka,  tel. 58 761-77-29;
      Emilia Granda, tel.  58 761-77-28;
w kwestiach technicznych obsługi systemu witkac.pl
bok@witkac.pl.