Zdolni z pomorza

Dodatkowa rekrutacja - Zdolni z Pomorza
Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja młodzieży wybitnie uzdolnionej z matematyki, fizyki i informatyki, aktualnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W projekcie czekają na nich m.in. spotkania akademickie, opieka mentorów, obozy naukowe i innowacyjne metody nauczania. Dodatkowa rekrutacja trwa do 24 lutego 2017 r.

Zgłaszać do projektu szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki mogą nauczyciele, psycholodzy, rodzice lub inna osoba dorosła dostrzegająca ich uzdolnienia. W każdym wypadku na nominowanie ucznia zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny ucznia. Uczestniczyć w projekcie mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów projektowych, rozwijających kreatywność, spotkań akademickich, obozów naukowych i wielu innych form wsparcia.

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić dokumenty:  arkusz nominacji, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wniosek o przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych. Zgłoszenia do projektu można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni przy ul. Legionów 27 w godz. od 7 do 16, do dnia 24 lutego 2017 r.

Zgłoszeni kandydaci wezmą udział w badaniach diagnostycznych, przeprowadzonych przez wskazaną przez komisję rekrutacyjną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gdyni i  Teście Uzdolnień Kierunkowych.  TUK  sprawdza, jakość rozumowania i działania w sytuacjach nietypowych, dojrzałość i niestandardowość myślenia.  Test odbędzie się w Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni przy ul. Legionów 27 o godz.  12:00  dnia 25 lutego 2017r.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.