Zdolni z pomorza

Rusza rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza - Gdynia

Rozpoczęła się rekrutacja młodzieży wybitnie uzdolnionej z matematyki, fizyki i informatyki, aktualnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W projekcie czekają na nich m.in. spotkania akademickie, opieka mentorów, obozy naukowe i innowacyjne metody nauczania. Rekrutacja trwa do 29 września.

Ruszyła kolejna edycja projektu Zdolni z Pomorza. Zgłaszać do projektu szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki mogą nauczyciele, psycholodzy, rodzice lub inna osoba dorosła dostrzegająca ich uzdolnienia. W każdym wypadku na nominowanie ucznia zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny ucznia. Uczestniczyć w projekcie mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów projektowych, rozwijających kreatywność, spotkań akademickich, obozów naukowych i wielu innych form wsparcia.

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić dokumenty: arkusz nominacji, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wniosek o przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych. Zgłoszenia do projektu można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni przy ul. Legionów 27 w godz.od 7 do 16, do dnia 29 września 2016 r.

Zgłoszeni kandydaci wezmą udział w badaniach diagnostycznych, przeprowadzonych przez wskazaną przez komisję rekrutacyjną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gdyni, które są podstawą do zakwalifikowania kandydata do testu uzdolnień kierunkowych.Test uzdolnień kierunkowych sprawdza, jakość rozumowania i działania w sytuacjach nietypowych, dojrzałość i niestandardowość myślenia. O terminach kolejnych etapów rekrutacji kandydaci będą informowani przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.
Arkusz nominacji do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza Gdynia


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Projekt Zdolni z Pomorza