Bieżące informacje

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

W wyniku przeprowadzonych w 2011r. postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w ramach zadania „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających”, całkowity koszt projektu uległ obniżeniu. Decyzją Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowiska z dnia 02.02.2012r., zaakceptowane zostały zmiany w projekcie polegające na:
- zmniejszeniu kosztu całkowitego projektu z kwoty ok. 43,50 mln PLN do kwoty ok. 21,74 mln PLN
- zmniejszeniu kosztu kwalifikowanego projektu do kwoty ok. 21,70 mln PLN
- zmniejszenie rezerwy do kwoty 0,5 mln PLN
- utrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości 15,12 mln PLN

 Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w zawartym w dniu 11.04.2012r. aneksie nr POIS.03.01.00-00-004/10-01 do umowy o dofinansowanie projektu. Poziom dofinansowania projektu z Funduszu Spójności wynosi obecnie 69,56%.


   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
           ze środków Funduszu Spójności 
    w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
stopka.deszczówka