Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres i rezultaty projektu

Cele projektu:
Wdrożenie Systemu TRISTAR miało na celu skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawie warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego.
Cele jakościowe zastosowania Systemu TRISTAR wdrożonego w Trójmieście to:
1) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej;
3) zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic;
4) monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego;
5) bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu;
6) sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym;
7) usprawnienie przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemu transportu kierowcom i podróżnym.

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu była budowa systemu zarządzania i sterowania ruchem opartego o rozbudowę infrastruktury sygnalizacyjnej wraz z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, a także budowę dwóch współpracujących ze sobą Centrów Zarządzania i Sterowania Ruchem – jednego w Gdyni, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdyni oraz drugiego w Gdańsku, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdańska i Sopotu.
W obrębie Systemu TRISTAR zastosowane zostały podsystemy funkcjonalne w zakresie sterowania ruchem z priorytetami dla pojazdów transportu zbiorowego i wykrywaniem incydentów, pomiarów ruchu, nadzoru wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znaków i tablic zmiennej treści, informacji parkingowej, informacji dla kierowców, zarządzania bezpieczeństwem (rejestracja przejazdu na czerwonym świetle, rejestracja przekroczeń prędkości, identyfikacja pojazdów), zarządzania transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, współpraca z systemem sterowania ruchem), planowania ruchu.
Systemem TRISTAR objętych zostało 165 skrzyżowań/przejść dla pieszych. W ramach realizacji projektu powstał jeden system zarządzania i sterowania ruchem miejskim obejmujący swoim działaniem Gdańsk, Sopot i Gdynię.

Rezultaty realizacji projektu:
Wdrożenie Systemu TRISTAR pozwoliło na likwidację mankamentów infrastruktury w zakresie zwiększenia dostępności, poprawy warunków ruchu, bezpieczeństwa ruchu, a także zakresu informacji o ruchu drogowym dla jego uczestników. Wdrożenie systemu opracowanego przez naukowców z Politechniki Gdańskiej wpłynęło znacząco na:
1) usprawnienie ruchu – poprzez skrócenie globalnego czasu przejazdu wszystkich pojazdów, rozumianego jako różnica między prognozowanym czasem przejazdu w wariancie bezinwestycyjnym a prognozowanym czasem przejazdu w wariancie inwestycyjnym o 7,80 %.

2) usprawnienie komunikacji publicznej – poprzez  skrócenie globalnego czasu podróży środkami transportu zbiorowego, rozumiane jako różnica między prognozowanym czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie bezinwestycyjnym a czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie inwestycyjnym o 14,93 %.


Logo TRISTAR