Dofinansowanie Unii Europejskiej na rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej

Dofinansowanie Unii Europejskiej na rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej

W dniu 28 maja 2014 roku podpisana została Umowa nr UDA-RPPM.04.01.00-00-002/14-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Beneficjent środków:
Gmina Miasta Gdyni
 
Całkowity koszt inwestycji:
30 527 778,85 PLN
 
Kwota dofinansowania ze środków UE:
22 042 316,02 PLN
 
Termin rzeczowej realizacji projektu:
październik 2010 roku - wrzesień 2011 roku
 
Zakres projektu:
Przedmiot projektu stanowiła rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I, na odcinku od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do zakrętu w rejonie skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego, polegająca na:
a) budowie dwóch nowych jezdni ul. Chwarznieńskiej o przekroju 2/2 z pasami o szerokości 3,5 m z wydzielonymi lewoskrętami i zatokami autobusowymi aż do Węzła z Obwodową Trójmiasta, przy jednoczesnym pozostawieniu istniejącej jezdni,
b) przebudowie Węzła z Obwodową Trójmiasta,
c) uporządkowaniu skrzyżowań z ul. Apollina, Amona, Dulina/Staniszewskiego oraz Gierdziejewskiego.
W ramach przedsięwzięcia powstały dwie nowe jezdnie ul. Chwarznieńskiej o długości 643 m, a dotychczasowa ulica została przebudowana na odcinku 2 286 m. Powstała nowa ścieżka rowerowa o długości 2 427 m. Układ chodników osiągnął 3 985 m (1 675 m nowych chodników i 2 310 m przebudowanych). Przekłada się to na następujące wskaźniki produktu:
Długość wybudowanych dróg powiatowych - 643 m,
Długość przebudowanych dróg powiatowych - 2 286 m,
Długość wybudowanej ścieżki rowerowej - 2 427 m,
Długość wybudowanych chodników - 1 675 m,
Długość przebudowanych chodników - 2 310 m.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskane zostały również następujące efekty:
1. przebudowano łącznicę z Obwodową Trójmiasta:
• wschodnią na odcinku 75 m,
• zachodnią na odcinku 65 m,
2. dobudowano pasy skrętu na łącznicach z Obwodową Trójmiasta:
• na wschodniej łącznicy pas o długości 112 m,
• na zachodniej łącznicy pas o długości 95 m,
3. przebudowano 4 skrzyżowania, w tym 2 na ronda, w obrębie 3 skrzyżowań wprowadzono pasy skrętu,
4. wybudowano ekrany akustyczne o długości 813 m,
5. przebudowano sieci infrastruktury towarzyszącej:
• linie kablowe oświetleniowe o długości 355 m,
• linie kablowe nn (0,4 kV) o długości 1 990 m,
• linie kablowe SN (15 kV) o długości 1 320 m,
• kanalizacji sanitarnej na długości 243 m,
• sieci wodociągowej na odcinku 1 327 m,
• sieci gazowej na odcinku 1 029 m,
• sieci kablowej telekomunikacyjnej o długości 3 693 m,
6. wybudowano sieci infrastruktury towarzyszącej:
• linie kablowe oświetleniowe o długości 5 257 m,
• sieci kablowe sygnalizacji świetlnej o długości 1 290 m,
• kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu TRISTAR o długości 975 m.

Cel projektu:
Przedsięwzięcie miało na celu poprawę spójności i efektywności komunikacyjnej systemu transportowego aglomeracji trójmiejskiej, poprzez rozbudowę układu drogowego, dla usprawnienia jego powiązania z systemem krajowym i transeuropejskim.

Rezultaty projektu:
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności regionu, poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: zredukowanie czasu podróży oraz ograniczenie generowanych przez transport drogowy uciążliwości związanych z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza w obszarach zamieszkanych. Zrealizowana inwestycja wpłynęła na uspokojenie ruchu, poprawę jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa transportu.

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego - logo komplet