Droga Różowa

Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników w Gdyni

Przedmiotem projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” jest rozbudowa jednopasmowej ul. Lotników do czteropasmowej jezdni z dwoma pasami dla każdego kierunku ruchu. W ramach projektu nastąpi zakończenie gdyńskiego odcinka Drogi Różowej umożliwiającego w przyszłości połączenie z planowaną Drogą Czerwoną.

W celu poprawy trójmiejskiego systemu transportowego już w latach 70-tych powstał plan wybudowania tzw. Drogi Czerwonej, która miała być komunikacyjną alternatywą dla zatłoczonej al. Zwycięstwa, al. Niepodległości i ul. Grunwaldzkiej.

Gdyńska część regionalnej Drogi Czerwonej realizowana jest etapowo od połowy lat 90-tych jako tzw. Droga Różowa na odcinku od Węzła Franciszki Cegielskiej pod wiaduktem na ul. Stryjskiej do skrzyżowania z ul. Wielkopolską.. W 2005 roku zrealizowany został III etap inwestycji – przebudowa skrzyżowania al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską, włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską, budowa jezdni od ul. Sportowej do ul. Stryjskiej oraz budowa wiaduktów w ulicy Stryjskiej (nad torami PKP i wiadukt drogowy).

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gdyni 2003-2013, przyjętą Uchwałą nr IX/182/2003 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.06.2003 r., której jednym z zadań jest rozwijanie i modernizacja sieci dróg publicznych w mieście ze szczególnym naciskiem na podstawowy układ komunikacyjny miasta.Droga Różowa - mapa

Opis inwestycji

Projekt „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu rozbudowana zostanie ulica Lotników w Gdyni na odcinku ponad 700 metrów. Podstawowy zakres robót obejmie budowę dwu jednokierunkowych dwupasmowych jezdni w obu kierunkach, wraz z dwoma pasami włączeniowymi, budowę ciągu pieszo – jezdnego, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy, budowę dwóch mostków na rzece Kaczej, utworzenie pętli autobusowej przy SKM Gdynia-Redłowo, przebudowę ul. Stryjskiej i Sieradzkiej oraz szereg innych prac, których dokładne wyszczególnienie znajduje się w części opisującej zakres robót.

Cel inwestycji

Projekt „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej aglomeracji trójmiejskiej poprzez rozbudowę gdyńskiego układu komunikacyjnego. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu atrakcyjności regionu oraz poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez:

• zredukowanie czasu podróży,

• usprawnienie dostępu do nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych,

• poprawę bezpieczeństwa ruchu,

• polepszenie jakości funkcjonowania transportu publicznego,

• zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem ulicznym,

• poprawę estetyki krajobrazu

Zakończenie gdyńskiego odcinka Drogi Różowej umożliwi kontynuację Drogi Czerwonej przez Sopot do Gdańska. Będzie ona stanowić alternatywę dla Trasy Średnicowej - głównego pasma komunikacyjnego Trójmiasta. Wybudowana Droga Różowa zapewni bezpośrednie, sprawne skomunikowanie pd.-zach. dzielnic mieszkaniowych miasta z centrum i terenami portu i stoczni. Dzięki temu Śródmieście Gdyni zostanie odciążone z aglomeracyjnego ruchu tranzytowego i międzydzielnicowego. Nastąpi wzrost przepustowości układu komunikacyjnego miasta, które zmniejszy zatłoczenie i uspokoi ruch.

Przyczyni się to do zahamowania tempa wzrostu zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym, poprawy jakości funkcjonowania transportu publicznego (zmniejszenie lub eliminacja spóźnień autobusów i trolejbusów) oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu na obszarze miasta. Zrealizowana inwestycja poprawi estetykę krajobrazu w okolicach ul. Lotników dzięki urządzeniu niezagospodarowanych dotąd terenów.

Projekt przyczyni się do wzrostu potencjału inwestycyjnego Gdyni poprzez usprawnienie dostępu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych po zachodniej stronie torów kolejowych (około 39 ha), zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz kosztów pracy podmiotów gospodarczych.