Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w projekcie

Informacje o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Projekt „Droga Różowa IV etap-rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3-Rozwój lokalny (z wyłączeniem działania 3.4 –Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Całkowity koszt projektu  oszacowano na kwotę 31 032 994,00 PLN z czego wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 27 440 040,00 PLN.

Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 43,6 % wydatków kwalifikowanych tj. kwotę 11 964 953,38 PLN.