Informacje bieżące

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 27 lutego 2015 roku podpisany został Aneks nr POIS.11.03.00-00-042/12-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-042/12-00 z dnia 12 listopada 2012 roku projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu Wykonawców wszystkich zadań objętych projektem czyli: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz dostaw mebli i instrumentów muzycznych, zmniejszeniu uległ koszt całkowity projektu: z 11 377 910,09 zł na 8 859 219,11 zł. W celu maksymalnego wykorzystania przez Beneficjenta powstałych oszczędności oraz przyznanego dofinansowania, Ministerstwo wyraziło zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów kwalifikowanych projektu z obecnych 50 % do 64,7 %.

Wartość całkowita projektu: 8 859 219,11 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 541 779,19 zł.

Wkład własny Gminy Miasta Gdyni: 3 317 439,92 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.