Informacje o inwestycji

Bieżące informacje o postępach w budowie


 12 czerwca 2008 r. o godz.12.00  uroczyste otwarcie  ostatniego etapu budowy Trasy Kwiatkowskiego
Planowane dopuszczenie do ruchu 12 czerwca od godziny 14.00
 
 Największa gdyńska inwestycja drogowa  - Trasa Kwiatkowskiego, połączyła Port Gdynia oraz północne dzielnice miasta z obwodnicą Trójmiasta. De facto jest to więc „początek autostrady A1".
 
Ogrom inwestycji przy budowie III etapu Trasy Kwiatkowskiego najlepiej oddają liczby.

Koszty realizacji projektu rozbudowy Trasy Kwiatkowskiego oszacowano na kwotę 255 275 260 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych całkowite koszty kwalifikowane realizacji projektu wyniosły 231 243 709 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Unii Europejskiej 75 proc. tej kwoty czyli 173 432 782 złote.
Całkowite nakłady inwestycyjne związane z przedsięwzięciem, uwzględniające również koszty wykupu gruntów poniesione w latach 2000-2003, dokumentację i spłatę odsetek od kredytów wyniosły niemal 280 mln zł. Nie mogło być jednak inaczej, skoro jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba było wykupić 49 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad    37 tys. m kw.
Dopiero potem można było przystąpić do budowy, w ramach której wykonano dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe o długości jezdni prawej 2728 m i lewej 2736 m oraz szerokości 7 m z pasem rozdziału szerokości 3 m. Powstały także trzy wiadukty drogowe, z tego dwa montowane metodą nasuwania podłużnego. Pierwszy wiadukt ma rozpiętość od 55 do 80 metrów, szerokość 9,1 m i szerokość jezdni 7 m, a stoi na filarach o wysokości od 10,2 m do 14,3 m. Drugi jest niemal identyczny, ale spoczywa na dużo wyższych filarach, których wysokość  waha się w granicach od 12,2 m do 30 m. Ostatni z wiaduktów o długości 144 m pełni  jednocześnie  funkcję łącznika z  obwodnicą.
W ramach projektu wybudowano również dwa mury oporowe o łącznej długości 224 m, trzy przejazdy gospodarcze o łącznej długości 51,2 m, kładkę pieszo-jezdną o długości 57,3 m        i szerokości 6 m, przebudowano ulicę Orlicz-Dreszera (droga lokalna o szerokości 6 m, długości 615 m wraz z drogą dojazdową od ulicy Morskiej) i ulicę Leszczynki o szerokości 5 m i długości 416 m.
Wykonane zostały również cztery przepusty drogowe o łącznej długości 210,5 m, które umożliwią migrację zwierząt. Zainstalowano  1761 m ekranów akustycznych na odcinku sąsiadującym z zabudową mieszkaniową. Zmodernizowano również istniejącą część Estakady Kwiatkowskiego nad ul. Morską - odcinek o długości 345 m.

 
Marzec 2008
30 marca zgodnie z umową, zakończone zostały roboty objęte projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap", wykonywane w ramach umowy podstawowej z dnia 31 lipca 2006 roku.
Przed oddaniem do ruchu odcinka objętego III etapem budowy (od skrzyżowania z ul. Morską do węzła z Obwodową Trójmiasta), zostaną dokonane czynności o charakterze formalno - prawnym, związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem Trasy użytkownikom.  
Z tego też względu przekazanie w użytkowanie i dopuszczenie do ruchu planowane jest  na przełomie maja i czerwca br.
W chwili obecnej wykonywane są jeszcze roboty objęte umowa dodatkową, obejmujące zatoki postojowe w ul. Leszczynki, daszki nad wejściami do tunelu dla pieszych, balustrady przy pochylniach dla niepełnosprawnych na dojściu dla pieszych od ul. Orlicz-Dreszera do ul. Morskiej i dodatkowe prace dotyczące remontu istniejących murów oporowych oraz odtworzenia nawierzchni na drogach dojazdowych do placu budowy. Prace te zostaną zakończone w kwietniu i będą odebrane łącznie z robotami objętymi umową podstawową.
W trakcie wstępnego przeglądu stwierdzono ponadto konieczność wykonania przez wykonawcę pewnych prac poprawkowych, likwidujących stwierdzone niedoróbki i usterki, dotyczące między innymi  oznakowania pionowego i poziomego, elementów wyposażenia obiektów mostowych, barier ochronnych, powłok ochronnych powierzchni betonowych i powłok malarskich na konstrukcji stalowej wiaduktów. Prace poprawkowe zostaną zakończone także w kwietniu, łącznie z robotami dodatkowymi.
 
Styczeń 2008 
Dzięki łagodnej zimie prace przy budowie Trasy Kwiatkowskiego przebiegają bez zakłóceń.
 Na wiaduktach  WD-1, WD-2 i WD-3  wykonywane są  ekrany przeciwrozbryzgowe,  zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych oraz  montowane  bariery drogowe. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych wykonywane są także na kładce pieszo jezdnej przebiegającej nad trasą.
Trwają prace wykończeniowe przy  budowie zbiorników retencyjnych.
Na  estakadzie  WD-0 -  układana jest  trzecia warstwa żywicy na chodnikach, montowane  bariery sprężyste  i wykonywane zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni betonowych.
W  tunelu dla pieszych na posadzce i schodach położone zostały okładziny.
Na części przebiegającej przez tereny zabudowane kontynuowane są prace przy montażu ekranów akustycznych, budowie chodników, przebudowie kabli teletechnicznych, rozbiórce dróg technologicznych, plantowaniu skarp,  układaniu opasek i korytek ściekowych, przygotowaniu powierzchni pod nasadzenia,  nasadzeniach  krzewów i drzew i  pielęgnacji zieleni.  

Listopad 2007
Na większości odcinków Trasy Kwiatkowskiego trwa pełna mobilizacja. Każdy dzień dobrej pogody wykorzystywany jest na to, by jak najwięcej zrobić przed zimą.
Na każdym z  odcinków: miejskim, leśnym i na węźle z obwodnicą  nieprzerwanie trwają prace kilku ekip. Wykonawcy są zgodni co do tego, że większość ważnych robót stricte drogowych należy skończyć przed zimą. Na odcinku leśnym jeszcze w połowie listopada brakowało  tzw. warstwy ścieralnej asfaltu, która jest ostatnią częścią nawierzchni. Aby ją położyć potrzebna jest temperatura min. pięciu stopni Celsjusza, nie może także padać deszcz. Jednakże  udało się - na całej Trasie Kwiatkowskiego są już wszystkie warstwy asfaltu. Na koniec pozostanie jeszcze założenie ekranów akustycznych, ale takie prace można wykonywać nawet podczas mrozów.
Na odcinku miejskim sprawa wygląda podobnie. Tam również każdy niezbyt zimny dzień wykorzystywany był na wylewanie warstwy ścieralnej. Na wiadukcie, który przechodzi nad ul. Morską są  prowadzone prace poprawiające podbudowę konstrukcji, montowanie barierek i ekranów antyrozbryzgowych, a na koniec zostanie jeszcze umocnienie skarp w miejscach, gdzie droga przebiega przez sztucznie usypane wzniesienia.
Najwięcej pracy czeka wykonawców przy węźle nad obwodnicą. Na jednym z odcinków jeszcze dwa tygodnie temu nie było warstwy wiążącej - to druga od góry warstwa asfaltu. Na zamontowanie czekały kratki ściekowe do kanalizacji deszczowej oraz ostatnia warstwa ścieralna. Jednak dzięki pełnej mobilizacji udało się wykonać te prace przed przyjściem „prawdziwej" zimy. Do zrobienia zostaną jeszcze podstawowe prace porządkowe na skarpach oraz wykończeniowe: montaż barierek, ekranów, malowanie pasów. Asfaltu nie ma wprawdzie na ulicy Leszczynki, ale to mniejszy odcinek i będzie to można zrobić nawet jednego dnia.

Sierpień- wrzesień 2007
Druga połowa lata była dobrym okresem dla największej gdyńskiej inwestycji infrastrukturalnej. Dobra pogoda sprzyjała szybkim postępom prowadzonych prac budowlanych. W sierpniu wzmacniano siatkami skarpy wokół Trasy, profilowano skarpy (450metrów), formowano pobocza (500 metrów) i ustawiono krawężniki dla trasy głównej (2560 metrów). Przygotowano kolejne elementy kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace, których efektem będzie montaż ekranów akustycznych i położono chodniki z kostki na długości 260 m. Na kolejnych odcinkach estakady zabetonowano płyty betonowe, położono podkład pod chodniki i układano krawężniki na długości ponad 900 metrów. Wykonano prace przygotowawcze konieczne do budowy muru oporowego wzdłuż lewej jezdni trasy głównej. W trosce o zieleń na ulicy Orlicza-Deresza przygotowano skarpy, zahumusowano i wykonano hydroobsiew.

Wrześniowe prace koncentrowały się na pracach ziemnych i tworzeniu nasypów wokół należących do Trasy obiektów inżynierskich. Profilowano koryto i nasyp pod jezdnię, formowano pobocza oraz ustawiano krawężniki. Przygotowano pale pod głowice ekranów akustycznych. Prowadzono roboty elektryczne i teletechniczne przygotowując fundamenty pod słupy oświetleniowe w bezpośrednim sąsiedztwie Trasy. Przygotowywano kanalizację deszczową i kontynuowano prace związane
z budową zbiorników retencyjnych. Na należących do Trasy Kwiatkowskiego estakadach wykonano zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej, zabetonowano płyty gzymsowe, przygotowano podłoże pod chodniki, ułożono przyległe krawężniki (810 metrów), położono beton na chodnikach oraz na pasie rozdzielającym pasy ruchu. Ponadto, do końca września zamontowano słupki barier na przejazdach gospodarczych oraz balustrady na kładce pieszej przechodzącej ponad Trasą. Kontynuowane były prace nad murem oporowym wzdłuż lewej strony jezdni trasy głównej. W ramach prac wykończeniowych zadbano o przylegającą do inwestycji zieleń, obsiewając trawę na węźle z Obwodnicą. Przygotowano także powierzchnię pod  zieleń, która posadzona zostanie wzdłuż leśnego odcinka Trasy.  

Lipiec 2007
Prace przy budowie Trasy Kwiatkowskiego wykonywane są w zaplanowanych terminach. Kontynuowany jest remont estakady WD-0 oraz tunelu dla pieszych.
Na estakadzie WD-1 w 100 % wykonana została izolacja lewej płyty jezdnej i 35% izolacja jezdni prawej. Zamontowano 700 mb odwodnienia, rozpoczęto ustawianie krawężników, montaż kotw i zbrojenie płyt chodnikowych.
Na estakadzie WD-2 zakończono montaż łożysk, zabetonowano 15 z 60 odcinków płyty jezdni. Na obu estakadach trwa proces zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowej.Na estakadzie WD-3 zakończono montaż łożysk i betonowanie płyt przejściowych na przyczółkach. W 30 % wykonano montaż zbrojenia.
Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej, prace ziemne, prace przy budowie ekranów akustycznych oraz zbiorników retencyjnych.
Na kładce dla pieszych przechodzącej ponad Trasą Kwiatkowskiego zakończono izolację płyty jezdnej i betonowanie kap chodnikowych.

czerwiec 2007
Prace przy budowie Trasy Kwiatkowskiego przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem robót.

Na odcinku miejskim istniejącej estakady WD-0 wyremontowano słupy podpór, przeprowadzane są prace naprawcze spodu konstrukcji nośnej, układane jest zbrojenie projektowanej płyty na konstrukcji nośnej. Zrealizowano remont przyczółka.
Wykonywane są zbiorniki retencyjne pod istniejącą estakadą oraz realizowany jest remont tunelu

Na trasie głównej trwają nadal roboty drogowe związane z profilowaniem drogi wjazdowej z ulicy Morskiej, a wraz z postępem robót drogowych realizowane są roboty instalacyjne. Na bieżąco kształtowane są także korpusy oraz skarpy.

Trwają roboty drogowe w ciągu ulicy Leszczynki, kontynuowane są prace na ulicy Orlicz - Dreszera, wykonywane są pale pod ekrany akustyczne, kształtowany jest mur z prefabrykatów po lewej stronie trasy.

Trwają także intensywne prace na odcinku leśnym. W ostatnim czasie zakończono prace polegające na betonowaniu płyty jezdnej estakady WD-1. Trwają prace związane z przygotowaniem płyty jezdnej do ułożenia izolacji oraz z odwodnieniem estakady.

Na estakadzie WD-2 zakończono montaż konstrukcji stalowej (procesu nasuwania) dla obu jezdni, w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z betonowaniem płyty jezdnej. Rozpoczęto wykonywanie tradycyjnego deskowania odcinka estakady położonego na łuku poziomym.

Trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej estakady WD-3, a ich zakończenie planuje się na koniec czerwca.

Zakończono betonowanie konstrukcji nośnej kładki pieszo-jezdnej oraz rozpoczęto prace izolacyjne i związane z wykonywaniem płyt gzymsowych.

Wykonywane są płyty przejściowe przejazdów gospodarczych PG-1, PG-2 i PG-3 oraz izolacja pod płyty gzymsowe i warstwy nawierzchni drogowej.

marzec 2007
Trwają intensywne prace przy budowie Trasy Kwiatkowskiego.

Na odcinku miejskim:
· remont istniejącej estakady- naprawiono od spodu estakady 11 z 16 przęseł, pozostał odcinek nad Morską , obecnie prowadzone są prace z płytą jezdną,
· ulica Orlicz-Dreszera -prowadzone są roboty drogowe: korytowanie , krawężniki oraz warstwy drogowe docelowe,
· ul. Leszczynki - wykonywany jest mur oddzielający trasę główną od Leszczynek
· remont tunelu - obecnie wykonywane są brakujące mury wokół tunelu i starego przyczółka oraz schody do tunelu
· wzdłuż trasy głównej-prowadzone są roboty ziemne związane z formowaniem nasypu drogowego

Na odcinku leśnym:
· wiadukt Wd1- prace monolityczne związane z filarami i korpusami przyczółków zostały zakończone, trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej- do zamontowania i scalenia pozostało jedno przęsło na obu nitkach
· wiadukt Wd2- prace monolityczne filary oraz przyczółki w trakcie, rozpoczęto nasuwanie podłużne - wysunięto 30mb konstrukcji stalowej obu nitek, trwa montaż i scalanie konstrukcji stalowej
· wiadukt Wd3- trwają prace monolityczne związane z wznoszeniem podpór, przyczółków
· kładka jezdno piesza-trwa szalowanie konstrukcji łukowej oraz przyczółków
· przejścia gospodarcze Pg1,Pg2,Pg3 wykonywane są płyty, skrzydełka, izolacja

Na skrzyżowaniu z obwodową:
· wykonane zostały przepusty drogowe
· formowana jest najazdowa i zjazdowa z estakady do wiaduktu Wd 3
· formowane i wzmacniane są skarpy
· prowadzone są roboty ziemne- wykopy

styczeń 2007
Łagodna zima sprzyja pracom przy realizacji inwestycji. Na wiadukcie WD1 (najbliższym od ulicy Morskiej) widoczne jest już pierwsze 55 metrowe przęsło. Montaż przęsła trwał kilka dni. Zamontowano go miesiąc wcześniej niż przewidywał harmonogram. Trwają roboty na całym odcinku budowanej Trasy, remontowany jest istniejący odcinek estakady i budowane okoliczne drogi dojazdowe.

listopad 2006
Prace przy Trasie Kwiatkowskiego, dzięki sprzyjającej pogodzie, idą pełną parą. Wykonano kilka kilometrów tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, po których przemieszczają się maszyny budowlane. Cały czas trwają intensywne prace ziemne oraz umacnianie skarp wykopów kotwami i geomatami, w celu przygotowania ich do obsadzenia zielenią. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przebudowa ciepłociągów, gazociągów i kabli energetycznych. Niezależnie od tego odbywa się montaż stalowych konstrukcji podpór trzech planowanych estakad. Na starej części Estakady wykonano czyszczenie powierzchni betonowych i usunięto starą nawierzchnię asfaltową.

sierpień 2006
21 sierpnia 2006 r odbyło się uroczyste rozpoczęcie ostatniego etapu budowy Trasy Kwiatkowskiego, największej i najważniejszej inwestycji drogowej w Gdyni, przedsięwzięcia, mającego charakter strategiczny dla całego regionu, a nawet kraju. W uroczystości wzięli udział: Minister Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Wojewoda Pomorski Piotr Ołowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciel Departamentu Programów Regionalnych Przemysław Dalecki, poseł na sejm Marek Biernacki, Prezydent Gdyni i wiceprezydenci, Radni Gdyni oraz przedstawiciele firmy Warbud S.A.

marzec 2006
30 marca 2006 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację budowy Trasy Kwiatkowskiego. W przetargu wzięło udział sześć firm. Głównym wykonawcą budowy wybrano firmę Warbud S.A., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę pod względem czasu trwania budowy, kosztów inwestycji oraz gwarancji na wykonaną pracę. Zgodnie z założeniami budowa trasy rozpocznie się w sierpniu 2006 r. i trwać będzie ok. 20 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 225 mln zł, przy czym 180 mln pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.