Informacje o inwestycji

Bieżące informacje o postępach w budowie

maj 2008

  Minęły niespełna dwa miesiące od uroczystego otwarcia ulicy Lotników. Mieszkańcy Gdyni w pełni
korzystają z nowej drogi.Zniknęły korki na równoległej do ul. Lotników al. Zwycięstwa, znacznie skrócił się czasu przejazdu  z północnych dzielnic Gdyni do Orłowa.
W ostatnim czasie trwały na ulicy Lotników  jedynie upiększające prace wykończeniowe, porządkowe jak również nasadzanie zieleni. Na drodze zauważalny jest wzmożony ruch samochodowy.  Oko cieszy również zainteresowanie rowerzystów nową trasą. Przy  drodze zamontowane zostały tablice pamiątkowe, które zawierają informację o dofinansowaniu inwestycji przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na  odbiór czeka jeszcze pętla autobusowa przy ulicy Stryjskiej. Planowany termin odbioru to 13 maja.
 

sierpień 2007 r.
 

  W ramach projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni" kontynuowane są roboty budowlane.

 Prace związane z robotami ziemnymi są już na ukończeniu. Zbudowano większość nasypów na dojazdach do mostów nad rzeką Kaczą, a prace nad  wzmocnieniem podłoża gruntowego materacem wspartym na kolumnach piaskowo - cementowych zbliżają się do finału. Roboty polegające na wykopach  bądź korytowaniu pod drogę również wykonano prawie całkowicie.

Wybudowano most nad rzeką Kaczą  w kierunku Gdańska. Na ukończeniu znajdują się roboty wykończeniowe na tym obiekcie i układanie nawierzchni. Na moście nad rzeką Kaczą  w kierunku centrum wykonano obydwa przyczółki. Aktualnie wykonuje się deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego.

  W zaawansowanej fazie znajdują się prace związane z branżą hydrotechniczną.   W celu regulacji rzeki Kaczej dokonano rozbiórki ogrodzeń, obiektów i elementów budowlanych na terenie pobliskich ogródków działkowych. Wykonano regulację rzeki, polegającą na odmuleniu odcinka rzeki od przepustu w ul. Lotników do ul. Kurpiowskiej. Umocnieniu na znacznym odcinku uległo dno i skarpy koryta rzeki poprzez zastosowanie materaców siatkowo- kamiennych. Zakończono  też zdecydowaną większość prac związanych z systemem podczyszczenia. Zakończono budowę gruntowej drogi eksploatacyjnej

  W zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych dokonano demontażu istniejącej stacji transformatorowej, istniejącego oświetlenia ulicznego oraz innych urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z projektowanymi robotami drogowymi.  Jednocześnie realizowane są roboty polegające na wybudowaniu nowej sieci oświetlenia, ustawieniu nowej stacji transformatorowej oraz ułożeniu nowych sieci kablowych.

Wykonano też szereg prac związanych z przebudową istniejącej  sieci telekomunikacyjnej min,: budowa kanalizacji kablowej, przebudowa sieci TP S.A. oraz linii napowietrznej i kabla optotelekomunikacyjnego UPC. Przebudowie uległy również  kable  kolejowe (dalekosiężny PKP i kabel SRK).

  Zrealizowano większość zadań z branży sanitarnej takich jak renowacja i przebudowa istniejących kanałów, przebudowa istniejących studni rewizyjnych, oraz wykonanie kanału deszczowego pomiędzy ul. Przemyską a rzeką Kaczą.

  W dalszym ciągu budowany jest ekran akustyczny pomiędzy ulicami Sieradzką,    a Wielkopolską. W budowie znajduje się też mur oporowy usadowiony na palach wierconych pomiędzy ul. Stryjską, a ul. Przemyską. Wyremontowano także mur oporowy i rów odwadniający na terenie kolejowym.

   Trwają roboty drogowe związane z budową nowych jezdni od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej  oraz przebudową skrzyżowania ul. Lotników z ul. Wielkopolską    i jezdni  ulicy Lotników.                 Na ukończeniu znajdują się roboty drogowe związane z budową pętli autobusowej i przebudową ul. Stryjskiej. Dla zapewnienia  komunikacji okolicznym mieszkańcom do ich posesji wykonywane są tymczasowe ciągi piesze i utwardzone dojazdy.

 

 


maj 2007 r.
W ramach Projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni" do końca maja 2007r. wykonano:


- wszystkie rozbiórki obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, szamb, ogrodzeń, murków oporowych itp.) zlokalizowanych na terenie niektórych nieruchomości przy ul. Lotników, ul. Rungurskiej i Przemyskiej niezbędne w celu umożliwienia wykonania zasadniczych prac budowlanych objętych Projektem (do rozbiórki pozostaje jedynie budynek przy ul.Stryjskiej 5)

- rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników na odcinkach kolidujących z zakresem projektowanych układów drogowych lub podjętych realizacji przebudowy infrastruktury podziemnej, jednakże w stopniu umożliwiającym dojazd mieszkańcom do posesji sąsiadujących z placem budowy

- znaczny zakres robót ziemnych szczególnie na obszarze projektowanej pętli autobusowej i dojazdów do mostu na rzece Kaczej od strony ul.Stryjskiej oraz Wielkopolskiej (wykopy i nasypy) z wyłączeniem odcinków bezpośrednio przyległych do mostu, gdzie zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego pod jezdnie materacem wspartym na kolumnach piaskowo - cementowych

- częściową rozbiórkę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Kaczą oraz pogrążono pale pod ławy fundamentowe projektowanego mostu na kierunku do ul.Wielkopolskiej , rozpoczęto przygotowania do próbnego obciążenia pala oraz przygotowania do szalowania i zbrojenia ław przyczółków nowego mostu
- rozpoczęto regulację rzeki Kaczej, polegającą na odmuleniu odcinka o długości 600 m oraz profilowaniu i umocnieniu skarp

- znaczny zakres robót palowych pod fundamenty ekranów akustycznych

- w zakresie robót sanitarnych wykonano renowację i przebudowę istniejących kanałów deszczowych i sanitarnych, oraz wykonano nowy odcinek kanału deszczowego pomiędzy ul. Przemyską a rzeką Kaczą, a przy wlocie do rzeki przygotowano system służący do filtrowania i oczyszczania wody opadowej oraz wybudowano komory żelbetonowe dla kanału deszczowego

- w zakresie sieci telekomunikacyjnych wykonano budowę kanalizacji kablowej w ul.Stryjskiej oraz przebudowę sieci kablowej TP SA i UPC w ul.Stryjskiej a także rozpoczęto budowę kanalizacji i przebudowę sieci w ul.Lotników oraz kabla dalekosiężnego PKP

- w zakresie robót drogowych oprócz wspomnianych wcześniej rozbiórek i wykopów oraz nasypów pod jezdnie główne, wykonano roboty drogowe w rejonie projektowanej pętli autobusowej przy ul.Stryjskiej do fazy podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno - bitumicznych włącznie.

Ponadto przed przystąpieniem do robót zasadniczych dokonano wycinki drzew i krzewów oraz przesadzenia drzew w ilościach określonych w stosownych decyzjach administracyjnych.