Informacje o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Informacje o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektuCałkowity koszt realizacji projektu wynosi 68 523 740 złotych, z czego 75% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Sektorowy Program Operacyjny-Transport
(SPO-Transport)


Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T) obejmuje określone obszary wsparcia transportu, które zostały podzielone na Priorytety, Działania i Poddziałania. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach SPO-T pochodzić będą, w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Poziom współfinansowania obejmować będzie maksymalnie do 75% kosztu kwalifikującego się do wsparcia. Pozostała część kosztów pokryta zostanie ze środków krajowych.

Celem głównym Sektorowego Program Operacyjnego - Transport jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miasta, obszarów i regionów w układzie Unii Europejskiej.

Priorytet 1
Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu


 • Działanie 1.1.
  Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach.
 • Działanie 1.2.
  Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich.
 • Działanie 1.3.
  Rozwój systemów intermodalnych.


Priorytet 2
Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa


 • Działanie 2.1.
  Budowa i przebudowa dróg krajowych
 • Działanie 2.2.
  Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu
 • Działanie 2.3.
  Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego


Więcej informacji na temat Sektorowego Programu Operacyjnego-Transport na stronie internetowej: http://www.fundusze-strukturalne.pl