Informacje o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Informacje o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Koszty realizacji projektu rozbudowy Trasy Kwiatkowskiego oszacowano na kwotę 255 275 260 zł z czego koszty kwalifikowane stanowią 252 275 260 złotych.

Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 75% (189 206 445 zł) kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych całkowite koszty kwalifikowane realizacji projektu wynoszą 231 243 709 zł a dofinansowanie z Unii Europejskiej 75 % tej kwoty czyli 173 432 782 złote.

Całkowite nakłady inwestycyjne związane z przedsięwzięciem, uwzględniające również koszty wykupu gruntów poniesione w latach 2000 - 2003, dokumentację i spłatę odsetek od kredytów wyniosą blisko 280 mln zł.


INNE ŚCIŚLE POWIĄZANE PROJEKTY

W celu pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego miasta i regionu, Miasto Gdynia, Port Gdynia oraz Dyrekcja Generalna Dróg i Autostrad zrealizowały bądź planują zrealizować szereg przedsięwzięć potęgujących efekty omawianego projektu.

Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji:

 • "Budowa Terminalu Ro-Ro - etap I" zakończony w lipcu 2001 roku, który polegał na rewitalizacji słabo wykorzystywanego konwencjonalnego rejonu drobnicowego. Wprowadzona technologia ro-ro umożliwiła poprawę jakości i szybkości obsługi przeładunków. Inwestycja zapewniła również większą powierzchnię składową. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 16,2 mln Euro i został poniesiony przez Port Gdynia.

 • "Modernizacja i rozbudowa istniejącego Terminalu Promowego" - w latach 2003-2004 przeprowadzono modernizację istniejącej Bazy Promowej, w celu poprawienia standardu obsługi pasażerów i uzyskania zdolności do obsługi rosnącego ruchu ładunków (podwojenie możliwości przeładunkowych). Inwestycja ta zapewnia możliwość obsługi w najbliższych latach co najmniej dwóch dużych operatorów promowych lub jednego wiodącego i mniejszych firm żeglugi przybrzeżnej. Wielkość poniesionych nakładów wynosi 6,9 mln Euro, w 98% poniesionych przez Port Gdynia i 2% przez budżet państwa.

 • "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap I" został wykonany w latach 2000-2001 ze środków budżetu Miasta Gdyni; zbudowano Węzeł Ofiar Grudnia '70 (skrzyżowanie ulic Janka Wiśniewskiego, Polskiej i Al. Solidarności, poszerzenie do układu dwupasmowego w obu kierunkach), wiadukt drogowy oraz sygnalizację uliczną; inwestycja sfinansowana przez Miasto Gdynia.

 • "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II" - Inwestycja rozbudowy ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (klasa nawierzchni KR6, 115 kN na oś). Realizacja projektu poprawi połączenie pomiędzy wschodnią częścią Portu Gdynia i Trasą Kwiatkowskiego. Całkowity koszt inwestycji wynosi 14,7 mln Euro, w tym planowane dofinansowanie ERDF, w ramach SPO Transport 2004-2006 - 11 mln Euro.

 • "Modernizacja Obwodowej Trójmiasta" obejmowała dwa odcinki dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu. Pierwszy odcinek długości 13,16 km od Węzła Karczemki do początku planowanej A-1 obejmował również węzły Szadółki, Kowale i Straszyn. Ponadto wybudowano nowy odcinek zachodniej drogi o długości 3,9 km. Drugi odcinek od Chyloni do węzła Karczemki został zmodernizowany na długości 23,6 km. Projekt o łącznej wartości 56,9 mln Euro, zrealizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, został sfinansowany z Funduszu PHARE (19,1 mln EUR), z pożyczki EBI (33 mln EUR) oraz ze środków krajowych.

 • "Wzmocnienie drogi krajowej nr 4 Gdańsk-Jazowa wraz z rekonstrukcją mostu w Kiezmarku". Projekt obejmuje dwa odcinki drogi: Gdańsk-Kiezmark oraz Kiezmark-Jazowa. Łącznie wzmocnienie drogi obejmuje 41,2 km dla obu odcinków, renowacje 13 mostów i wiaduktów oraz 64 przepustów. Wartość projektu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i dofinansowanego z funduszu ISPA wynosi 54,33 mln Euro. Termin zakończenia realizacji projektu: 27.11.2004 r.

 • Projekt TINA - "PRZYSZŁA SIEĆ TRANSPORTOWA ORAZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SIECI TINA", realizowany w latach 1999-2000; dofinansowany z programu Phare CBC-Interreg - grant dla Gdyni wyniósł 131 486 Euro. Celem projektu było oszacowanie wpływu VI europejskiego korytarza transportowego sieci TINA na rozwój obszarów zlokalizowanych w jego strefie oddziaływania. Wykonane zostały ekspertyzy dotyczące koncepcji i uwarunkowań kształtowania strefy, stanu i prognoz przepływów transportowych, podatności przestrzeni lokalnej i regionalnej na bodźce rozwojowe, jak również opracowania dotyczące oddziaływania VI korytarza na subregion gdyński oraz studium przypadku multimodalnego połączenia promowego Gdynia - Karlskrona.

 • "SebTrans-Link Cele VI Korytarza Transportowego w Gdyni. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe". Celem projektu było przygotowanie koncepcji rozbudowy infrastruktury portu gdyńskiego służącej eliminacji "wąskich gardeł" w obsłudze stale rosnących przepływów pasażersko-towarowych w VI Korytarzu Transportowym. W ramach projektu wypracowane zostały warunki rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu i współpracy transgranicznej z portami partnerskimi (Karlskrona, Kłajpeda oraz Bałtijsk / Kaliningrad). Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 32 278 Euro z Programu Współpracy Przygranicznej Phare, Region Morza Bałtyckiego 2002, Fundusz Małych Projektów.


Projekty planowane do realizacji:

 • Rozbudowa Terminalu Ro-Ro (II etap) - realizacja projektu jest uwarunkowana poprawą dostępu drogowego do Portu Gdynia od strony lądu. O skali rozbudowy decydować będzie wzrost poziomów przeładunków w systemie ro-ro. Szczegółowy zakres inwestycji określony będzie w oparciu o analizę obrotów, trendów technologicznych oraz opracowywanych pod tym kątem programów budowlanych. Wielkość zaplanowanych nakładów w latach 2004-2006 - 8,4 mln Euro, a w latach 2007-2015 - 16,8 mln Euro.

 • Budowa Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego w Porcie Gdynia - realizacja projektu jest uwarunkowana poprawą dostępu drogowego do Portu Gdynia od strony lądu. Wynikiem przedsięwzięcia będzie stworzenie Platformy Dystrybucyjno-Logistycznej, która pozwoli na pełen udział portu w nowoczesnym segmencie globalnej wymiany handlowej. Inwestycja będzie przyczyniała się do wdrażania nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz rozwoju intermodalności przewozów w połączeniach morsko-lądowych, przy udziale żeglugi bliskiego zasięgu. Całkowity przewidywany koszt projektowania i robót wynosi 15 mln Euro, w tym 5 mln Euro w latach 2004-2006 i 10 mln Euro w latach 2007-2015.

 • Modernizacja Infrastruktury Terminalu Drobnicowego - realizacja projektu jest uwarunkowana poprawą dostępu drogowego do Portu Gdynia od strony lądu. Konieczność realizacji inwestycji wynika ze wzrostu obrotów ro-ro oraz z konieczności reorganizacji obsługi drobnicy w przypadku przeznaczenia części dotychczas użytkowanego terenu pod budowę docelowego terminalu promowego. Zadanie ma na celu restrukturyzację zagospodarowania i stworzenie podstaw do rozwoju nowoczesnych usług portowych. Wielkość nakładów w latach 2004-2006 - 3 mln Euro, a w latach 2007-2015 - 14 mln Euro.