O nagrodzie

Cel - Podstawy prawne

1.    Cel - Podstawy prawne

Wyrazem szczególnej uwagi samorządu gdyńskiego dla promocji i rozwoju gospodarczego miasta było ustanowienie w 1995 r. Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą gdyńską inwestycję roku. Przyznawane od tej pory corocznie Nagrody są sygnałem, iż władze samorządowe śledzą na bieżąco nowe realizacje inwestycyjne i doceniają inwestorów za ich dokonania. Poprzez Nagrody wskazują priorytetowe inwestycje, które najlepiej wpisują się najlepiej w politykę proinwestycyjną miasta przyczyniając się do realizacji jego społeczno-gospodarczych zadań. Ważnym aspektem Nagród jest także uhonorowanie architektonicznych walorów nagrodzonych inwestycji, wzbogacających wygląd Gdyni.
1.1. Uchwała Rady Miasta


UCHWAŁA NR XV/249/95
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 października 1995 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za 
najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku „CZAS GDYNI”


Działając na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16/90, poz. 518, Dz.U. Nr 4/91, poz. 18, Dz.U. Nr 110/91, poz. 473, Dz.U. Nr 85/9, poz. 428, Dz.U. Nr 100/92, poz. 499, Dz.U. Nr 5/93, poz. 20, Dz.U. Nr  17/93, poz. 78, Dz.U.Nr 122/94, poz. 593, Dz.U. Nr 74/95, poz. 368) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Regulamin Nagrody „CZAS GDYNI”, nadawanej przez Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą gdyńską inwestycję roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.


                                Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

                        Wojciech Szczurek            
Załącznik
do Uchwały Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 października 1995 r.
nr XV/249/95


NAGRODA „CZAS GDYNI”
NADAWANA PRZEZ
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA ZA
NAJLEPSZĄ GDYŃSKĄ INWESTYCJĘ ROKU


1. Ustanawia się coroczną nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni dla gdyńskich inwestorów, osób fizycznych lub prawnych, które najbardziej przyczyniły się w danym roku do rozwoju Miasta.
2. Nagroda ma na celu przede wszystkim promocję osiągnięć gdyńskich firm i jest wyrazem zainteresowania naszego samorządu dla rozwoju Miasta, jego życia gospodarczego, poziomu zatrudnienia. Dążąc do promocji naszych lokalnych firm, Kapituła w swoich pracach uwzględni również osiągnięcia inwestorów zagranicznych w naszym mieście.
3. Przyznając nagrodę Kapituła kieruje się następującymi kryteriami:

• wysokość zainwestowanego kapitału
• wzbogacenie majątku Gminy
• liczba utworzonych miejsc pracy
• wpływ na promocje Miasta, przyciągnięcie i aktywizację kapitału
• walory architektoniczne obiektu i wpływ na otoczenie,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• wpływ na rozwój turystyki,
• inwestycje proekologiczne,
• wpływ na transformację gospodarczą Miasta,
• inne walory miastotwórcze projektu
4. Nagrodę stanowi specjalnie zaprojektowana plakieta oraz dyplom. Przyznawane będą również wyróżnienia.
5. Informacje o wyróżnieniach w konkursie będą zamieszczane nieodpłatnie w corocznie wydawanych przez Zarząd Miasta materiałach promocyjnych Gdyni.
6. Kapitułę nagrody, która składa się z 7-12 osób, powołuje corocznie Przewodniczący Rady Miasta Gdyni.
7. Kapituła nagrody dokonuje wyboru spośród inwestycji zgłoszonych przez członków kapituły oraz spośród zgłoszonych nominacji.
8. Nominacje do nagrody zgłaszają:
• poszczególne komisje Rady,
• organizacje samorządu gospodarczego (GIG, IPH),
• kolegium organizacji zrzeszających kupców,
• TMG,
• TPO,
• konwent laureatów nagrody z lat poprzednich.
9. Instytucje zaproszone do zgłaszania nominacji są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności kryteriów przyznawania nagrody.
10. Nominacje wraz z uzasadnieniem powinny być przesłane do kapituły przed końcem grudnia każdego roku.
11. Harmonogram prac Kapituły ustala Przewodniczący Rady Miasta, który przewodniczy również jej pracom.

UCHWAŁA NR XXXVII/789/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 18 grudnia 2013 r.


w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)1) i art. 4 ust. 1 pkt.21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)2) oraz w związku 
z uchwałą nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku „Czas Gdyni”, Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:


§ 1. 
Załącznik do uchwały nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”, otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.


§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 594,1318.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 595, 645.