Poprawa czystości Morza Bałtyckiego

II Seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych w ramach projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej.

Dnia 27 września 2007 r. odbyło się w Gdyni drugie seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych, zorganizowane dla potrzeb realizowanego od października 2005 r. projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej" (RAINNET). Projekt prowadzony jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningardzki (INTERREG IIIA) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na seminarium, które ze względu na obecność Partnera litewskiego (Kłajpeda) i gości z Kaliningradu, było prowadzone w 3 językach, przedstawiono opracowane dokumentacje techniczne (projektowo-kosztorysowe) dla inwestycji o kluczowym znaczeniu dla poprawy czystości wód Morza Bałtyckiego.

Po dwóch latach realizacji projektu RAINNET gminy i miasta partnerskie w nim uczestniczące (Gmina Miasta Gdyni - Partner Wiodący, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowa, Gmina Kosakowo, Miasto Rumia i Miasto Kłajpeda na Litwie - Partner Finansowy) są przygotowane do podjęcia kompleksowych działań infrastrukturalnych w zakresie przebudowy i rozbudowy systemów gospodarki wodnej ukierunkowanych na redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i powierzchniowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.

Przygotowana w ramach projektu RAINNET dokumentacja techniczna będzie podstawą do aplikowania o dostępne środki zewnętrzne (np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i regionalnych funduszy ochrony środowiska) na realizację inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej przez poszczególne gminy indywidualnie lub poprzez związki gmin.

Skoordynowane działania przyczynią się do zmniejszenia ilości odprowadzanych do Morza Bałtyckiego zanieczyszczeń, co spowoduje jednocześnie podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów nadmorskich oraz wzrost ich atrakcyjności dla turystów.


II Seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych w ramach projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej
Wiceprezydent Miasta Gdyni i Koordynator Projektu Pan Marek Stępa
otwiera II seminarium poświęcone poprawie czystości wód Morza Bałtyckiego
- Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia-Redłowo (27 września 2007 r.).

II Seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych w ramach projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej
Asystent Koordynatora Projektu Pani Monika Grocholewska 
podczas II seminarium poświęconemu poprawie czystości wód Morza Bałtyckiego
- Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia-Redłowo (27 września 2007 r.).