Poprawa czystości Morza Bałtyckiego

Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap (RAINNET I)

W ostatnim kwartale 2005 r. Gmina Miasta Gdyni wraz z 5 Partnerami otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap" (RAINNET I) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska-Litwa-Obwód Kaliningardzki. Partnerami w projekcie są Kłajpeda na Litwie, Kosakowo, Reda, Rumia i Wejherowo.

Całkowity koszt projektu wynosi 1,4 mln EUR, w tym dofinansowanie z ERFF wynosi 995 tys. EUR. Gmina Miasta Gdyni (Partner Wiodący Projektu) otrzyma 496 tys. EUR, a wkład własny gminy w realizację projektu wyniesie 227 tys. EUR.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami opadowymi i roztopowymi do Morza Bałtyckiego z obszarów południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego.
Główne działania w ramach projektu obejmują opracowanie koncepcji rozwoju systemów gospodarki wodnej i przygotowanie dla wszystkich Partnerów dokumentacji technicznych inwestycji o kluczowym znaczeniu dla poprawy czystości wód Bałtyku. Ponadto planuje się zorganizowanie forum wymiany doświadczeń i wiedzy dla poprawy funkcjonowania systemów gospodarki wodnej poprzez organizację seminariów, spotkań konsultacyjnych, utworzenie strony internetowej, wydanie publikacji oraz promocję projektu w mediach.

W wyniku 2 seminariów, które odbędą się w Gdyni, powstanie międzygminny program działań w zakresie poprawy funkcjonowania systemów gospodarki wodnej. Program ten zostanie przekazany do miast i gmin zlokalizowanych w obszarze nadmorskim północnej Polski, zachodniej Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

Dzięki realizacji projektu gminy partnerskie będą przygotowane do podjęcia kompleksowych działań infrastrukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów gospodarki wodnej ukierunkowanych na redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.
Realizację projektu zaplanowano na październik 2005 r. - czerwiec 2007 r.

Koordynatorem projektu jest wiceprezydent dr inż. Marek Stępa.


flaga Unii Europejskiej UE    logo programu sąsiedztwa wykadrowane ppi