Poprawa czystości Morza Bałtyckiego

Seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych w ramach projektu Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej

Seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych w ramach projektu Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej.

24 listopada 2006 r. odbyło się w Gdyni seminarium nt.: Systemów odprowadzania wód opadowych, które było kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap (RAINNET I)”. Projekt prowadzony jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningardzki (INTERREG IIIA) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na seminarium, które było prowadzone w 3 językach – polskim, litewskim i rosyjskim, przedstawiono „Koncepcje rozbudowy oraz modernizacji systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych”, wykonane dla wszystkich Partnerów projektu (Gmina Miasta Gdyni, Miasto Kłajpeda na Litwie, Gmina Kosakowo, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowo i Miasto Rumia).

Koncepcje obejmują syntezę stanu systemów gospodarki wodnej na wybranych obszarach nadmorskich południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego i określają priorytetowe działania inwestycyjne mające największy wpływ na poprawę czystości wód Bałtyku. Ponadto koncepcje zawierają wstępne harmonogramy przygotowania i realizacji inwestycji z uwzględnieniem hierarchii potrzeb oraz wyliczenie kosztów całego zamierzenia inwestycyjnego w podziale na poszczególne etapy realizacji.

W seminarium uczestniczyły zespoły projektowe, które prezentowały opracowane przez siebie koncepcje, ale także goście z Kaliningradu. Ponadto na seminarium obecni byli przedstawiciele instytucji, których celem jest zarządzanie wodami (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku), jak również przedstawiciele Wydziałów Ochrony Środowiska, Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Wydziałów Inwestycji ze wszystkich gmin oraz miast partnerskich. Na sali nie zabrakło osób, które opiniowały koncepcje (Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku i Nadleśnictwo Gdańsk).

Kolejnym etapem realizacji projektu RAINNET I będzie opracowanie dokumentacji technicznych (projektowo-kosztorysowych) dla inwestycji o kluczowym znaczeniu dla poprawy czystości wód Morza Bałtyckiego. W etapie końcowym trwania projektu przewidywana jest organizacja drugiego seminarium, w wyniku, którego powstanie międzygminny program działań w zakresie poprawy funkcjonowania systemów gospodarki wodnej. Program ten zostanie przekazany do miast i gmin zlokalizowanych w obszarze nadmorskim północnej Polski, zachodniej Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

Prezentacja programu przygotowana przez dr inż. Monike Grocholewską - Asystent Koordynatora Projektu
w języku polskim
w języku litewskim
w języku rosyjskim