Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego

Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego

Ulica Janka Wiśniewskiego jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych na terenie Gdyni. To przede wszystkim droga mająca kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Portu Gdynia, łącząca centrum Gdyni oraz drogi krajowe z obszarem portowym. Zlokalizowany tu międzynarodowy port morski o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki stanowi węzeł transportowy kategorii A wchodzący w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Rozwój portu warunkuje wzrost przewozów głównie w relacji Skandynawia - Polska - Europa Południowa. Jednocześnie może on obsługiwać ładunki rosyjskie, białoruskie i ukraińskie do Skandynawii i Europy Zachodniej. Przeładunek towarów odbywa się w terminalach: kontenerowym, drobnicowym, ro-ro, masowym i innych; w roku 2004 wyniósł 10 744 tys. ton.

Poważnym problemem w obsłudze transportowej portu jest słabo rozwinięta, niespełniająca unijnych standardów sieć dróg okołoportowych. Ulica Janka Wiśniewskiego wyprowadzająca ruch z Portu Wschodniego i stoczni na Trasę Kwiatkowskiego, a dalej do Obwodowej Trójmiasta, jest newralgicznym punktem tej sieci.

spo_logo


Dlatego też tak duże znaczenie ma uzyskane przez Gminę Miasta Gdyni dofinansowanie na rozbudowę ulicy Janka Wiśniewskiego otrzymane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Sektorowego Programu Operacyjnego Transport(jeden z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty Europejskiej na lata 2004 - 2006). Dzięki uzyskanym w ten sposób środkom możliwa jest rozbudowa ulicy, która w efekcie przyczyni się do stworzenia nowoczesnego układu drogowego łączącego Port Gdynia z systemem dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie umożliwi to przeniesienie ciężkiego ruchu do portu i obszarów przemysłowych poza układ komunikacyjny centrum miasta Gdyni oraz usprawni ruch tranzytowy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy jednoczesnej oszczędności czasu transportu, wynikającego z poprawy przepustowości drogi.

Dodatkową funkcję ulica będzie spełniała po zrealizowaniu III etapu Trasy Kwiatkowskiego , łącząc tereny portowe z obwodnicą Trójmiasta.

Projekt rozbudowy ul. Janka Wiśniewskiego obejmuje etap od Węzła Ofiar Grudnia 70 do węzła z Trasą Kwiatkowskiego, zatem odcinek o długości 2 km. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 50 milionów złotych. Przekazanie placu budowy odbyło się 11 maja 2005 roku. Zakończenie prac przewidywane jest na listopad 2006 roku.

CELE PROJEKTU:
ROZBUDOWA ULICY JANKA WIŚNIEWSKIEGO W GDYNI
ETAP II


 1. Usprawnienie dostępu od strony lądu do rejonów przeładunkowych w Porcie Gdynia
 2. Zwiększenie konkurencyjności Gdyni na tle innych portów Morza Bałtyckiego i poprawa szans na rozwój gospodarki morskiej
 3. Dostosowanie sieci dróg okołoportowych do standardów unijnych
 4. Poprawa parametrów technicznych i użytkowych ulicy
 5. Poprawa stanu infrastruktury dostępu drogowego do rejonów przeładunkowych Portu Wschodniego
 6. Stworzenie nowoczesnego, bezkolizyjnego układu drogowego, łączącego port z siecią dróg szybkiego ruchu


ZAKRES INWESTYCJI

 • rozbudowa istniejącej ulicy do układu dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o klasie nawierzchni KR6 (nacisk 11,5 ton/oś),
 • budowa wiaduktu drogowego o klasie A i nośności 50 ton, dwóch mostków, murów oporowych, oświetlenia, odwodnienia ulicy,
 • stworzenie sygnalizacji świetlnej na węźle z Trasą Kwiatkowskiego,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury
 • modernizacja niektórych urządzeń kolejowych w związku z koniecznością zajęcia części terenów kolejowych


WPŁYW NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE MIASTA

Poprawa przepustowości ulicy ma kolosalne znaczenie dla likwidacji istniejącej bariery, ograniczającej możliwości rozwojowe terenów portowych i przemysłowych, a także stwarza możliwość powiązania dzielnic północnych (Oksywie, Obłuże) z centrum miasta i zmniejszenia liczby zablokowanych skrzyżowań.
Rozbudowa ulicy będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności terenów portowych i mieszkaniowych, co w konsekwencji spowoduje:
 • ułatwienie wyprowadzenia ruchu z centrum i terenów portowych na obwodnicę Trójmiasta ( VI korytarz TEN )
 • zmniejszenie transportochłonności działalności gospodarczej
 • poszerzenie możliwości gospodarczych istniejących przedsiębiorstw
 • poprawę zainteresowania nowych inwestorów realizacją projektu Strefy Rozwoju Centrum Miasta ( tzw. "Międzytorze" )
 • podniesienie atrakcyjności terenów w północnych dzielnicach miasta oraz sąsiednich gminach (głównie Kosakowo)
 • zwiększenie w zasadniczym stopniu możliwości rozwoju portu i miasta


WPŁYW NA ZATRUDNIENIE

Poprzez aktywizację obszarów zlokalizowanych przy ulicy Janka Wiśniewskiego, głównie portu, a także przez sprawne połączenie centrum z dzielnicami północnymi oraz otwarcie nowych możliwości inwestycyjnych na terenach kolejowych w zasadniczy sposób przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy w przemyśle i transporcie(w tym morskim) oraz w budownictwie i usługach. Na etapie budowy - w trakcie realizacji inwestycji ilość miejsc pracy powiększy się bezpośrednio o ok. 200, a pośrednio o ok. 100. Po zakończeniu inwestycji, rozwój terenów portowych, jak również możliwości inwestowania w rejonie rozbudowanej ulicy przyczynią się do wzrostu liczby miejsc pracy w tym rejonie miasta.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Trasa przebiega przez tereny przemysłowe, nie pogarsza więc warunków ochrony środowiska. W czasie realizacji inwestycji oddziaływania na zdrowie ludzi będą obejmowały emisje hałasu wywoływanego pracą sprzętu budowlanego i maszyn drogowych, wibracje pochodzące z placu budowy, zanieczyszczenie powietrza spowodowane wzmożonym ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego i transportu, wzrost poziomu zapylenia powodowany pracami niwelacyjnymi oraz przemieszczaniem i czasowym składowaniem urobku, wibracje powodowane pracą ciężkich maszyn oraz czasowe utrudnienia ruchu. Będą to jednak wpływy czasowe, krótkotrwałe, o ograniczonym zasięgu, wystąpią głównie w pasie drogowym oraz będą dotyczyły głównie wąskiej grupy wykonawców inwestycji.
Ulica Janka Wiśniewskiego przebiega przez tereny przemysłowo - składowe związane z zapleczem portu i stoczni w Gdyni. Wzrost ruchu nie będzie miał więc negatywnego wpływu na ludzi i otaczające zagospodarowanie. Po zakończeniu inwestycji nastąpi zwiększenie płynności ruchu co ograniczy emisję spalin i hałasu w Śródmieściu. Przebudowa ul. Janka Wiśniewskiego będzie miała pozytywny wpływ na rejon ulicy Morskiej, biegnącej równolegle do ulicy Janka Wiśniewskiego, wzdłuż torów kolejowych przez obszar zabudowy mieszkaniowej. Wprawdzie nie przewiduje się znacznego spadku ruchu na ul. Morskiej, należy jednak uwzględnić zmianę struktury ruchu poprzez przeniesienie ruchu ciężkiego na ul. Janka Wiśniewskiego.
Położenie ulicy na terenach przemysłowo - portowych oznacza, że nie występuje potrzeba wykonania aktywnych zabezpieczeń hałasowych. Integralną częścią projektowanego rozwiązania jest zagospodarowanie pasa drogowego w granicach wydzielenia oraz urządzenie zieleni wzdłuż trasy. Ocenia się, że w przyszłości po okresie wzrostu nowo nasadzonych krzewów i drzew, zintegruje ona przestrzennie planowany układ i podniesie jego walory estetyczne. Wpłynie również na poprawę wizerunku otoczenia trasy.

REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Planowana inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
 • skrócenie czasu podróży pasażerów oraz pojazdów przewożących ładunki portowe i dostawy handlowe,
 • zwiększenia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego,
 • stworzenia warunków dla pełnego wykorzystania możliwości nowoczesnych terminali przeładunkowych Portu Gdynia,
 • powstania nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw związanych z sektorem gospodarki morskiej,
 • poprawy warunków zdrowotnych i życia mieszkańców.