Przystań Gdynia

Wakacje w Przystani Lipowa 15 - zapisy na półkolonie

Warsztaty plastyczne dla dzieci
LATO W MIEŚCIE - ZAPISY NA PÓŁKOLONIE
WAKACJE W "PRZYSTANI LIPOWA 15" to wyjątkowy czas dla najmłodszych sąsiadów!
 
Warsztaty artystyczne dla dzieci 8-12 lat, w godz. 10:00-14:00 odbędą się w dniach 23-27.07 oraz 30.07-03.08.2018 (od poniedziałku do piątku) w „Przystani Lipowa 15”.
Zapisy (wyłącznie drogą mailową) ruszają we wtorek, 03.07.18 o 10:00.
Liczba miejsc ograniczona.
 
Udział w akcji "Lato w mieście" jest bezpłatny. Będziemy prosić o wyprawkę dla dziecka – materiały plastyczne. Nie zapewniamy wyżywienia dzieci (drugie śniadanie we własnym zakresie).
 
Karta kwalifikacyjna, którą należy donieść najpóźniej pierwszego dnia zajęć - DO POBRANIA PONIŻEJ.
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem - DO POBRANIA PONIŻEJ.

Zgłoszenie mailowe na adres lipowa15@lis.gdynia.pl powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka; wiek dziecka; imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego; nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego; datę turnusu, którego dotyczy zgłoszenie (dziecko można zgłosić na jeden z dwóch turnusów) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka na potrzeby rekrutacji na warsztaty organizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96-98. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści  danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł Wyszomirski, tel. 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji półkolonii na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO.
4.    Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6.    Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
8.    Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
9.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania organizator nie może zakwalifikować uczestnika do udziały w wypoczynku.
 
Więcej informacji w „Przystani Lipowa 15” oraz:
facebook.com/PrzystanGdynia | lipowa15@lis.gdynia.pl | 58 727 39 27