Społeczeństwo

Stypendia i zasiłki szkolne

Wnioski o stypendium szkolne można jeszcze składać do 17 września / MOPS Gdynia
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i odzieży sportowej to główne cele stypendiów i zasiłków szkolnych dla gdyńskich rodzin. Wnioski o stypendium szkolne można jeszcze składać do 17 września.

Postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

- To pomoc przeznaczona przede wszystkim dla rodzin znajdujących się bardzo trudnej sytuacji materialnej – informuje Franciszek Bronk, z-ca dyrektora MOPS w Gdyni ds. wsparcia dziecka i rodziny. – Główna idea stypendiów polega na tym, aby zapewnić dzieciom realizację ich zainteresowań pozaszkolnych i umożliwić im rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Zależy nam, aby dzieci nie musiały rezygnować z tych aktywności jedynie z powodu kłopotów finansowych. W ubiegłym roku szkolnym rodzice wykorzystywali stypendia na finansowanie różnych zajęć m.in. tanecznych, muzycznych, sportowych oraz kursów językowych. Zarówno stypendium, jak i zasiłek szkolny mogą również posłużyć w jako źródło dofinansowania zakupu podręczników, przyborów szkolnych oraz np. odzieży sportowej, niezbędnej do zajęć.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł. Wsparcie jest realizowane w postaci rzeczowej oraz całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka we wskazanych we wniosku zajęciach. Warto podkreślić, że jako świadczenie pieniężne jest wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach. Sytuację materialną należy udokumentować w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gdyni, zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia jeszcze do 17 września. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach mogą być rozpatrywane wnioski złożone po terminie.

Należy również dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 października obowiązywać będzie zwiększone kryterium dochodowe i miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie będzie mogła być większa niż 528 zł. Uzasadnione wnioski złożone po terminie 1 października br., będą podlegały nowym kryteriom dochodowym.   
Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. zniszczenie mieszkania, poważna choroba w rodzinie) raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie zasiłku również należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gdyni w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

- Stypendia i zasiłki szkolne do bardzo ważny element systemowego wsparcia przez samorząd gdyńskich rodzin w trudnej sytuacji materialnej – podsumował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. -  W ubiegłym roku skorzystało z nich w Gdyni 279 uczniów, a gmina przeznaczyła na ten cel blisko 190 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać telefonicznie lub mailowo, w godz. 8.00-15.00 – sekretariat MOPS (ul. Grabowo 2) 58 625-93-38, 58 625—93-79, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl oraz w poszczególnych Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej:

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, ul. Batalionów Chłopskich 1, tel.: 58 627- 20-00, 58 622—09-47, e-mail: dops1@mopsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, ul. Sikorskiego 2A, tel.: 58 625-17-49, 58 625-96-46, e-mail: dops2@mopsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3, ul. Działowskiego 9, tel.: 58 663-20-20, 58 627-51-65, e-mail: dops3@mopsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4, ul. Abrahama 59, tel.: 58 620-24-00, 58 620-24-04, e-mail: dops4@mopsgdynia.pl