Społeczeństwo

Trzy propozycje dla Starowiejskiej. Włącz się do dyskusji

Podsumowanie III etapu konsultacji społecznych dot. ul. Starowiejskiej // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Przez dwie i pół godziny mieszkańcy Gdyni dyskutowali w Infoboksie o tym, jak powinna zmienić się ulica Starowiejska. Punktem wyjścia do rozmowy były trzy możliwe warianty rozwiązań, wypracowane w trakcie spotkań grupy warsztatowej złożonej z przedstawicieli mieszkańców Gdyni i przedsiębiorców ze Starowiejskiej. Konsultacje społeczne trwają do 30 czerwca. Do tego czasu swoje zdanie na temat propozycji może wyrazić każdy gdynianin.

W poniedziałek, 4 czerwca, rozpoczął się kolejny etap konsultacji „Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej”. W jego trakcie ocenie gdynian poddawane są kierunki, w jakich mogłyby pójść zmiany na tej ulicy. Z propozycjami można zapoznawać się w internecie, na stronie www.lis.gdynia.pl/starowiejska oraz w przestrzeni ul. Starowiejskiej: w witrynie budynku przyszłej mediateki (ul. Starowiejska 18) i na ogrodzeniu 17 LO (przy ul. Ofiar Piaśnicy). Swoje uwagi na ich temat można zgłosić za pomocą formularza konsultacyjnego, który można wypełnić elektronicznie (www.badanialis.pl/sw-uwagi) lub w wersji papierowej.

Okazją do poznania szczegółów proponowanych zmian było spotkanie konsultacyjne w Infoboksie. Wzięli w nim udział dr Monika Arczyńska i dr Łukasz Pancewicz, pod których okiem w kwietniu i maju pracowała około 30 – osobowa grupa mieszkańców. Jej zadaniem było wypracowanie propozycji kierunkowych zmian na ulicy Starowiejskiej.

- Prezentowane warianty nie są jeszcze gotowymi projektami zagospodarowania, lecz opisami możliwych kierunków zmian na Starowiejskiej i różnych modeli jej funkcjonowania w przyszłości. To, co zaraz państwo zobaczycie, to wizje, które poddajemy teraz ocenie mieszkańców – mówiła Ewa Stokłuska z Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje przebieg konsultacji społecznych. – Każdy z trzech wariantów zakłada funkcjonowanie ulicy Starowiejskiej w nieco inny sposób, a co za tym idzie inne zmiany w jej przestrzeni. Ale mają też one kilka punktów wspólnych.

I tak, wariant I zakłada tradycyjny układ ulicy. Starowiejska zachowałaby swój dotychczasowy układ przestrzenny i organizację ruchu, z wyraźnym oddzieleniem przestrzeni dla pieszych, rowerzystów i samochodów. Przebudowane mogłyby zostać wjazdy na ulicę, jednak dostępność Starowiejskiej dla ruchu kołowego pozostałaby bez większych zmian. Sposób parkowania zostałby uporządkowany, aby zmniejszyć obecny „chaos” parkingowy. Liczba miejsc postojowych zmniejszyłaby się w niewielkim stopniu ( z około 170 do około 130).

Wariant II przewiduje utworzenie przestrzeni współdzielonej z udogodnieniami dla pieszych oraz zachowaniem ruchu kołowego. To opcja pośrednia między zamykaniem ulicy dla ruchu a jej zmianą w obszarach pozwalających na najlepsze wykorzystanie jej potencjału usługowo-handlowego. Dotyczy to zwłaszcza odcinków, gdzie dominują lokale gastronomiczne. Cała Starowiejska stałaby się w tym wariancie tzw. strefą zamieszkania, co oznaczałoby m.in. ograniczenie prędkości, parkowanie jedynie w miejscach wyznaczonych i pierwszeństwo pieszych przed innymi uczestnikami ruchu. Liczba miejsc postojowych zostałaby zredukowana do ok. 67. Na odcinkach, gdzie chodnik jest najszerszy,  stworzonoby miejsca odpoczynku dla pieszych – mogłyby się tak pojawić stoliki restauracji, ławki i dodatkowa zieleń.

Wariant III to przestrzeń z priorytetem dla pieszych oraz ograniczeniem ruchu kołowego. Jego głównym wyróżnikiem jest ustanowienie zakazów wjazdu (za wyjątkiem mieszkańców, służb i dostaw) na wybranych odcinkach ulicy i organizacja w tych miejscach przestrzeni pieszych. Ruch samochodów odbywałby się w tym wariancie głównie przez sąsiednie ulice 10 Lutego i Wójta Radtkego. Poza odcinkami wyłączonymi, przejazd odbywałby się na zasadach ruchu współdzielonego, tak jak w wariancie II. Liczba miejsc postojowych spadłaby do ok. 35 - zachowanoby miejsca dostaw i najpotrzebniejsze przestrzenie dla mieszkańców. Zwolnione w tej sposób fragmenty jezdni mogłyby zostać zagospodarowane jako dodatkowe przestrzenie odpoczynku dla pieszych, np. umeblowane siedziskami bądź zieleńcami.

Dyskusję zdominowały kwestie związane z ewentualnym ograniczeniem na Starowiejskiej ruchu samochodowego, a co za tym idzie – liczby miejsc parkingowych.

- Te miejsca, które pozostaną – dla kogo będą? Co z mieszkańcami, gdzie będziemy parkować? – pytano.

- A dojazd do szpitala? – padło pytanie. – Jak dotrą karetki?

Przedstawiciele LIS i projektanci odpowiadali na wiele z tych wątpliwości. Wyjaśnili m.in. że wjazd dla karetek zostanie przeniesiony na ulicę Wójta Radtkego, w związku z planowaną modernizacją budynku szpitala.

Zarysował się podział na zwolenników dwóch rozwiązań: pierwszego, zakładającego zachowanie dotychczasowego układu ulicy Starowiejskiej i trzeciego, czyli uczynienia z niej przestrzeni bardziej przyjaznej przede wszystkim dla pieszych jako priorytetowych użytkowników.

Pojawiły się też postulaty, by zmian na Starowiejskiej nie wprowadzać, póki nie weźmie się pod uwagę najbliższego sąsiedztwa tej ulicy, np. ruchliwej ul. 3 maja.

Sporo uwagi poświęcono kwestii bruku, którym Starowiejska jest wyłożona. Zgodnie w wymogami konserwatorskimi musi on zostać zachowany, ale możliwa jest jego punktowa naprawa, a także obniżenie chodnika na niektórych fragmentach ulicy, aby wyrównać poziom nawierzchni chodnika i jezdni.

Uwagi do propozycji zmian można zgłaszać do 30 czerwca do godz. 14.00 na formularzu konsultacyjnym:
- w wersji elektronicznej - przez ankietę na stronie: https://www.badanialis.pl/sw-uwagi;
- w wersji papierowej – pobierając i składając ankietę w: 
* Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, pon – pt. w godz. 8.00–16.00
*  Biurze Rady Dzielnicy Śródmieście (w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pon -  pt. w godz. 7.00 – 17.00.
Papierowy formularz można również przesłać pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”;

W sobotę 16 czerwca, w godz. 10 – 15, w rejonie ul. Starowiejskiej i ul. Ofiar Piaśnicy, działać będzie punkt konsultacyjny, w którym będzie można pobrać i wypełnić formularza także zadać pytania  a propos proponowanych wariantów zmian na Starowiejskiej.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący. Dla prezydenta Gdyni będzie stanowił on materiał pomocniczy do podjęcia w sprawie Starowiejskiej konkretnych decyzji.
  • 6.05.2018
  • 6.05.2018
  • 6.05.2018
  • 6.05.2018
  • 6.05.2018