Aktualności

Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego ,,TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”

TENTacle
1. Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wzrost konkurencyjności Europy w perspektywie globalnej – to cele inicjatywy unijnej:  budowa „sieci bazowej” transeuropejskich korytarzy transportowych (korytarzy TEN-T).
„Sieć bazowa” powstać ma do 2030 r. w formie „spiętej” 9 korytarzami, w tym korytarzem Bałtyk-Adriatyk. Korytarz B-A łączy wszystkie polskie porty morskie z portami pn. Adriatyku.
 Korytarze TEN-T powinny objąć wszystkie systemy transportowe.
Preferowany jest transport wodny:  morski i śródlądowy jako najbardziej ekonomiczny i ekologiczny. Następnie, transport: kolejowy, lotniczy i drogowy - ten ostatni szczególnie na trasach krótko i średniodystansowych (do 300 km.).
 
Korytarze powstają w oparciu o węzły transportowe, szczególnie porty morskie. Porty morskie pozwalają „związać” najwięcej systemów transportowych, a poprzez tzw. „autostrady morskie” połączyć nawet kilka korytarzy. Takie możliwości istnieją np. w regionie Morza Bałtyckiego gdzie wytyczono trasy aż czterech korytarzy.
Wreszcie, porty są  „oknem na świat”, rozwijają globalną gospodarkę i służący jej transport.
 
Ważną zasadą budowy sieci TEN-T jest identyczne znaczenie transportu towarowego i pasażerskiego. W miastach, mobilność pasażerska i towarowa ma wynikać z tzw. planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Kluczowym kryterium jest sprawność i energooszczędność transportu publicznego, obsługującego całe miasto.
 
Gdynia, dzięki portowi morskiemu, wpisana została jako węzeł Korytarza Bałtyk-Adriatyk.
Stoimy przed wyzwaniem uzgodnienia wielu koniecznych przedsięwzięć zarówno w sferze modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej, rozwijania innowacyjnych systemów transportowych – w ruchu towarowym (np. ERTMS) czy pasażerskim (np. TRISTAR), wdrażania efektywnych systemów zarządzania rozwojem.
 
Port morski realizuje strategię rozwoju służącą  znacznemu wzrostowi przeładunków towarów i obsługi pasażerów – do 2027 r. Rozwój portu – to znaczny wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej i dochodów dla Miasta i państwa.
Z drugiej strony, port morski, w tym tereny stoczniowe, otacza coraz gęstsza zabudowa miejska. Drogi i tory kolejowe łączące port z zapleczem a korzystające z nich pojazdy i pociągi z/do portu  muszą odpowiadać wysokim normom jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska.
 
Ten ogromny zakres zadań musi być wykonany do 2030 r.  we wszystkich europejskich portach i miastach, wskazanych jako węzły sieci bazowej TEN-T.
Dzięki udziałowi Gdyni w projekcie TENTacle, zadania te będą wykonane nie tylko przy wsparciu finansowym UE, ale także we współpracy z innymi partnerami projektu, co obiektywizuje i podnosi wiarygodność i efektywność wizji węzła sieci bazowej TEN-T w Gdyni.
 
2. Udział miasta i portu Gdyni w projekcie TENTacle pozwoli określić potencjał wzrostu przewozów towarowych i pasażerskich w osi północ-południe a także ustalić pełny zakres prac, aby Gdynia była silnym ogniwem tego korytarza – do 2030 r.  
Koordynatorem współpracy wszystkich partnerów projektu TENTacle jest jego lider – region Blekinge , którego stolicą jest miasto partnerskie Gdyni – Karlskrona.
 
Głównym zadaniem Gdyni w projekcie jest:
● Uzgodnienie pełnej listy przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych, niezbędnych dla powstania pełnowymiarowego węzła korytarza B-A w Gdyni.
 
Lista ta obejmuje – same inwestycje transportowe: drogowe, kolejowe, portowe czy systemowe (np. ERTMS). 
● Pozyskanie opinii i poparcia dla idei węzła korytarza Bałtyk-Adriatyk w Gdyni – mieszkańców i innych zainteresowanych
● Opracowanie atlasu tych przedsięwzięć dla wykazania ich wpływu na najbliższe otoczenie – osiedla mieszkaniowe czy strefy działalności gospodarczej  
●  Opracowanie „mapy drogowej” (programu realizacji ) węzła gdyńskiego
● Uzgodnienie możliwości połączenia węzła gdyńskiego – z węzłami innych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego – a także rozwoju samej sieci korytarzy.
● Wprowadzenie gdyńskiej „mapy drogowej” dla węzła TEN-T – do polskich i unijnych dokumentów strategicznych, umożliwiających  finansowanie jej realizacji.
● Pozyskanie zainteresowania i poparcia dla projektu ze strony kluczowych interesariuszy sprawnego systemu transportowego w Gdyni.
 


Realizacja projektu TENTacle w Gdyni cieszy się poparciem : 
 
● Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP
● Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
● Prezydenta Miasta Gdańska
● Stowarzyszenia Polski Klaster Morski z siedz. w Gdyni
● Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
● Biura Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu sp. z o.o. w Szczecinie
● Finnlines Polska sp. z o.o. w Gdyni
 
Budżet Gdyni w projekcie:
320 tys. Euro

wydział prowadzący projekt:
Wydział Współpracy i Analiz Urzędu Miasta Gdyni
tel. 58 668 21 10
e-mail: wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl
 
Strona internetowa projektu:
www.tentacle.eu