Zakończone - w okresie trwałości

30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(II) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(II) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie: 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partner w projekcie: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Koszt projektu: 1 615 000 zł
Dofinansowanie: 1 534 250 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby z powiatów miasta Gdynia i miasta Sopot, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie zaplanowano 6 odrębnych ścieżek kompleksowego wsparcia, składające się z różnych elementów pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (staż + prace interwencyjne, szkolenie+staż, staż, szkolenie +prace interwencyjne, prace interwencyjne, szkolenia) wybieranych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników otrzyma również diagnoze w postaci badania potencjału zawodowego i osobowościowego wykonywanego przez Partnera Projektu- Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni

Okres realizacji: 01.04.2019 – 28.02.2022

Kontakt

tel. (58)7761225
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 04.10.2019 09:31
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:36
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona