Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(III) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(III) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie: 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partner wiodący: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 2 070 700 zł
Dofinansowanie: 1 967 165 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby z powiatów miasta Gdynia i miasta Sopot, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie zaplanowano 4 odrębne ścieżki kompleksowego wsparcia, składające się z różnych elementów pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (staż + prace interwencyjne, staż, prace interwencyjne, szkolenia, doposażenie stanowiska pracy) wybieranych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników otrzyma również diagnozę w postaci badania potencjału zawodowego i osobowościowego wykonywanego przez Partnera Projektu- Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni

Okres realizacji: 01.09.2021 – 31.03.2023

Kontakt
Monika Górka
tel. 586204954 wew. 121
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.01.2022 14:57
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 09:48
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona