Trwające

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

Projekt pn. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9. Mobilność
Działanie: 9.1 Transport Miejski
Poddziałanie: 9.1.1 Transport Miejski - mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Partner stowarzyszony: m.in. Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 7 489 460 zł
Dofinansowanie: 4 798 323 zł

Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu roweru metropolitalnego obsługującego węzły integracyjne systemów transportowych, zarówno planowane, jak i już realizowane w miejscach kluczowych dla obszaru metropolitalnego, stanowiących punkty węzłowe w procesie przemieszczania się osób. Inwestycja obejmie zakup dedykowanych rowerów miejskich w 14 gminach wraz z systemem informatycznym pozwalającym na dogodne zarządzanie jednośladami i budową dedykowanej infrastruktury parkingowej w węzłach integracyjnych.

Okres realizacji: 14.11.2017 – 31.12.2019

Kontakt
Beata Neumann
tel. 586688436
e-mail: b.neumann@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.metropoliagdansk.pl/strategia-transportu-i-mobilnosci/system-roweru-metropolitalnego-srm/