Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

CONCRIT – Community Narration 4 Critical Thinking

Projekt pn. CONCRIT – Community Narration 4 Critical Thinking


Program: Erasmus+
Źródło finansowania: Erasmus+

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Beneficjent: Comparative research Network e.V. (Niemcy)
Partner w projekcie: 6 instytucji i organizacji: Comparative Research Network EV z Berlina (koordynator projektu), MOPS Gdynia, Jugend Und Familie z Berlina, Laboratorio Per Le Politiche Sociali – Labos z Rzymu, Senatsverwaltung Für Bildung, Caritas Der Erzdiozese z Wiednia, People S Voice Media LBG z Wielkiej Brytanii.

Koszt gdyńskiej części projektu: 128 919 zł
Dofinansowanie: 128 919 zł

Projekt realizowany w partnerstwie 6 instytucji i organizacji: Comparative Research Network EV z Berlina (koordynator projektu), MOPS Gdynia, Jugend Und Familie z Berlina, Laboratorio Per Le Politiche Sociali – Labos z Rzymu, Senatsverwaltung Für Bildung, Caritas Der Erzdiozese z Wiednia, People S Voice Media LBG z Wielkiej Brytanii. Główny cel to wypracowanie i przetestowanie metod edukacyjnych dla organizacji wsparcia grup wyłączonych społecznie przy wykorzystaniu współczesnych technologii cyfrowych pozwalających na zwiększenie poziomu krytycznego myślenia i obalanie stereotypów w społecznościach lokalnych. W Gdyni obszarami zainteresowania są zdrowie psychiczne i wychodzenie z bezdomności. W realizacji projektu uczestniczą edukatorzy społeczni, wolontariusze oraz pracownicy podmiotów (instytucji/organizacji) działających w obszarze wsparcia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Pośrednimi odbiorcami projektu są grupy wyłączone społecznie oraz ujęciu w szerszym – wszystkie osoby zainteresowane problematyką edukacji i integracji społecznej grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kluczowe działania: • Organizacja sześciu spotkań planistycznych oraz wewnętrznych warsztatów strategicznych w każdym z miast partnerskich w zakresie wypracowania i przetestowania ścieżek edukacyjnych. • Przeprowadzenie analizy desk research w obszarze dobrych praktyk stosowanych w edukacji społecznej i wykorzystujących współczesne technologie cyfrowe. • Zaadaptowanie i przetestowanie najlepszych praktyk na poziomie działań każdej instytucji partnerskiej, a następnie ich upowszechnienie za pośrednictwem ogólnodostępnego, cyfrowego repozytorium, dedykowanej strony internetowej i innych wydarzeń promocyjnych (konferencji, warsztatów) organizowanych w każdym z miast partnerskich. Planowane rezultaty • Wypracowanie ramowego planu (ścieżki edukacyjnej) określającego sposoby wykorzystania współczesnych technologii cyfrowych w obszarze edukacji obywatelskiej i wsparcia społecznego różnych grup odbiorców, wraz z wypracowaniem sześciu szczegółowych planów/ścieżek edukacyjnych dla zgłoszonych, specyficznych potrzeb instytucji/organizacji partnerskich. • Opracowanie i upowszechnienie cyfrowego repozytorium oraz raportu zawierających zbiór narzędzi i metod edukacyjnych, wykorzystujących współczesne technologie cyfrowe na rzecz grup wyłączonych społecznie. • Uruchomienie strony internetowej, stanowiącej platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz wsparcia informacyjnego dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką wsparcia społecznego i edukacyjnego. • Rozwijanie współpracy pomiędzy partnerami zagranicznymi, w tym wymiana doświadczeń i innowacji w stosowanych rozwiązaniach w edukacji i wsparciu społecznym.

Okres realizacji: 1.09.2019 – 26.02.2022

Kontakt
Monika Rudnik
tel. 586259345
e-mail: m.rudnik@mopsgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 20.04.2021 09:40
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.06.2021 13:54
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona