Trwające

Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Projekt pn. Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący: {ue: Partner wiodący wg umowy o dofinansowanie}

Koszt gdyńskiej części projektu: 463 486 zł
Dofinansowanie: 410 567 zł

Celem projektu jest wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów.

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2019

Kontakt
Anna Ratajczak
tel. 587273916
e-mail: a.ratajczak@lis.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://lis.gdynia.pl/projekty-ue/ oraz https://stocznia.org.pl/projekty/innowacje-na-ludzka-miare-wsparcie-rozwoju-mikroinnowacji-w-obszarze-uslug-opiekunczych-dla-osob-zaleznych/