Trwające

Kwalifikacje dla Pomorzan

Projekt pn. Kwalifikacje dla Pomorzan


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Lider w projekcie: Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 204 860 zł
Dofinansowanie: 1 024 661 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników. Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja szkoleń zawodowych z zakresu: spawania z egzaminem DNV - MAG (135, 136), TIG (141), szkolenia TIK (ECDL Profile Digcomp 6 - ECDL Base), kursy SEP (różne rodzaje), obsługi maszyn CNC (programista CNC, technolog CNC) i szkolenia językowe wraz z egzaminami (język angielski, język niemiecki).

Okres realizacji: do 31.12.2019

Kontakt

tel. 586226017
e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl

Więcej informacji o projekcie: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html