Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

Pomorskie Żagle Wiedzy - GdyniaProjekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: Edukacja ogólna
Poddziałanie:Jakość edukacji ogólnej
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 345 600 zł
Dofinansowanie: 328 320 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy trzech gdyńskich szkół podstawowych poprzez realizację działań ukierunkowanych na włączanie do procesu dydaktycznego treści dot. edukacji morskiej i żeglarskiej oraz wykorzystywanie tych treści w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, promowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zawodów związanych z morzem oraz wzorców dot. aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji poprzez edukację morską i żeglarską. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację wsparcia dla: a) uczniów - zajęć pozalekcyjnych, w tym prowadzonych metodą projektu, zajęć realizowanych poza szkołą (Akwarium Gdyńskie, żaglowce, Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni), kół zainteresowań o tematyce morskiej i żeglarskiej, zajęć z doradztwa zawodowego (indywidualnych oraz prelekcji dot. zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu), zajęć żeglarskich, letnich obozów żeglarskich, wyjazdów edukacyjnych, zajęć warsztatowych na symulatorach statków na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, b) nauczycieli - stworzenie sieci współpracy i samokształcenia ds. kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, warsztaty z nawigacji, warsztaty dot. prowadzenia kół zainteresowań, szkolenia z wykorzystania tablic multimedialnych w nauczaniu biologii, chemii, fizyki i matematyki w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej, szkolenia z doradztwa zawodowego. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 102 uczniów i 12 nauczycieli.

Okres realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023

Kontakt
Alicja Pranga
tel. 587617711
e-mail: a.pranga@gdynia.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

  • ikonaOpublikowano: 10.02.2022 13:40
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 10:17
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona