Trwające

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego

Projekt pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddziałanie: 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 3 692 595 zł
Dofinansowanie: 3 057 965 zł

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 35-64 w ciągu 4 lat trwania Programu oraz zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej. Projekt realizowany będzie zgodnie z RPZ prewencji cukrzycy typu 2, zakłada wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu poprzez badania przesiewowe. Działania ukierunkowane będą na podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Udział w kompleksowym programie edukacyjnym i zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom zwrócić uwagę ma czynniki dotyczące znaczenia stylu życia dla utrzymania i umacniania zdrowia. Dzięki otrzymanu wsparciu zwiększy się poziomu aktywności fizycznej, ograniczone i wyeliminowane zostaną błędne zachowania żywieniowe co wpłyne na redukcję nadmiaru masy ciała u osób z nadwagą i otyłością i w efekcie przyczyni się do wydłużenia aktywnośco zawodowej mieszkańców regionu.

Okres realizacji: 31.03.2019 – 30.06.2023

Kontakt
Aleksandra Łaskarzewska
tel. 58 880 83 17
e-mail: