Trwające

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni, na terenie osiedla Kacze Buki

Projekt pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni, na terenie osiedla Kacze Buki


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 10 734 000 zł
Dofinansowanie: 6 249 104 zł

Budowa sieci ciepłowniczej na obszarze Kaczych Buków.

Okres realizacji: 06.06.2018 – 31.12.2022

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/budowa-sieci-cieplowniczej-na-terenie-osiedla-kacze-buki-w-gdyni/