Trwające

Zdolni z Pomorza – Gdynia

Projekt pn. Zdolni z Pomorza – Gdynia


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna
Poddziałanie: 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 945 694 zł
Dofinansowanie: 1 848 410 zł

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. "Zdolni z Pomorza", obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej". Projekt zakłada wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych. Celem projektu jest zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia ( w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych. Przewidziane formy wsparcia dla uczniów: - zajęcia pozalekcyjne w grupach - spotkania akademickie - konferencje naukowe - kółka olimpijskie - warsztaty psychologiczne - opieka mentorska - stypendia - obozy naukowe. W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, dzięki czemu będą mogli uzyskać dodatkowe kompetencje pozwalające na podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. W ramach gdyńskiej części projektu wsparciem objętych zostanie 400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.10.2023

Kontakt
Alicja Pranga
tel. 587617711
e-mail: a.pranga@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=11

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 14:42
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2019 11:28
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona