Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(III) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(III) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie: 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partner wiodący: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 2 070 700 zł
Dofinansowanie: 1 967 165 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby z powiatów miasta Gdynia i miasta Sopot, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie zaplanowano 4 odrębne ścieżki kompleksowego wsparcia, składające się z różnych elementów pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (staż + prace interwencyjne, staż,prace interwencyjne, szkolenia, doposażenie stanowiska pracy) wybieranych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy z uczestników otrzyma również diagnoze w postaci badania potencjału zawodowego i osobowościowego wykonywanego przez Partnera Projektu- Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni

Okres realizacji: 01.09.2021 – 31.03.2023

Kontakt
Oktawia Kostyk
tel. (58)7761225
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.01.2022 14:57
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:37
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona