Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie: 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Koszt projektu: 7 968 033 zł
Dofinansowanie: 7 968 033 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych przy czym działania kierowane będą wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii, w projekcie wprowadzono środki na finasnowanie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2022

Kontakt
Marlena Telążka
tel. (58)7761251
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:56
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:38
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona